Treasury 3.0 โมเดลรองรับการเข้าสู่ตลาด AEC


อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

sumetheeprasit@hotmail.com

งานนักบริหารเงินเป็นหนึ่งในตำแหน่งงานที่มีแนวโน้มจะขาดแคลนโดยเฉพาะเมื่อกิจการและผู้ประกอบการเพิ่มธุรกรรมของตนในตลาดต่างประเทศมากขึ้น หลังจากแผนการรวมตัวเป็นประชาคม AEC เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2558

แนวคิดที่ถือว่าเป็นโมเดลใหม่ที่ครบวงจรของการบริหารเงินในยุคอนาคต เรียกว่า

Treasury 3.0 ซึ่งถือว่า การบริหารเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-centric) เป็นการหาโซลูชั่นเพื่อให้ กิจการมีศักยภาพในการบริหารสภาพคล่องของตนเองแบบครบวงจร

ประการที่ 1

เริ่มต้นจากการพิจารณาโครงสร้างของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนดำเนินงาน (Working capital) ได้แก่ การวางบิล การติดตามบริหารลูกหนี้การค้า การสั่งซื้อและการชำระเงินตามเงื่อนไขให้แก่เจ้าหนี้การค้า จะพบว่ามีด้านหนึ่งของกิจกรรมบริหารเงินคือ กิจกรรมการสร้างสภาพคล่องให้เพียงพอ (ด้านการลงทุน การกู้ยืม การโอนย้ายและชำระเงินตามภาระ )

ความต้องการลงทุน

จากคำสั่งซื้อ

สู่ลูกหนี้การค้า

กระแสเงินสดรับ

จากการสั่งซื้อ

สู่ลูกหนี้การค้า

กระแสเงินสดจ่าย

ความต้องการกู้ยืม

ประการที่ 2

ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความผันผวนสูงขึ้น งานการบริหารเงินอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบภายในองค์กรเองได้ทั้งหมด

ตลาดบริการสมัยใหม่จึงเกิดมีบริการที่เรียกว่า Treasury Service (Outsourcing) ที่ให้บริการแก่กิจการในบางด้าน บางส่วนของงานบริหารเงิน ด้วยโครงสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก และด้วยความยืดหยุ่นมากกว่ากิจกรรมฝ่ายบริหารเงินทำเอง หรือมีศักยภาพในงานเฉพาะทางบางอย่างมากกว่าที่กิจการจะว่า จ้างบุคลากรเหล่านั้นมาทำงานแบบรับเงินเดือน หรือมีลักษณะงายบางอย่างที่ทำเป็นช่วงๆ เป็นครั้งคราว ที่ใช้ Outsourcing แล้วสะดวกว่า

ประการที่ 3

Treasury 3.0 เป็นโมเดลที่ทะลายกำแพงของ Silo การแยกระบบงาน การแยกข้อมูลฐาน ในฝ่ายงานต่างๆ จนข้อมูลมีลักษณะของความเป็นเจ้าของที่เป็นอิสระต่อกัน

ภายใต้ยุคอนาคตของ Treasury 3.0 ระบบงานมีลักษณะเป็นระบบงานร่วมกัน และส่งต่อกันด้วยระบบ Assignment จนส่งมอบผลผลิตของงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมาย ที่ประกอบด้วยความสามารถในการขำระเงินตามเงื่อนไข ควบคู่กับความสามารถในการรักษาสภาพคล่องไว้ให้เพียงพอกับความต้องการ ด้วยต้นทุนต่ำสุด และไม่เกิดผลกระทบทางลบในงบกำไร -ขาดทุน

ประการที่ 4

ในกรณีของธุรกิจสถาบันการเงินหรือการธนาคาร แนวคิดของ Treasury 3.0 หมายถึงการบริหารเงินที่พัฒนาจาก Treasury 2.0 ที่เน้นเพียงบริการด้านบริหารเงินสด (Cash Management) สู่การบริหารตั้งแต่งาน Base Office สู่งานผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรตามที่ลูกค้าภาคธุรกิจต้องการ และการชำระเงินและบริหารสภาพคล่องให้แก่ลูกค้า โดยต้องบูรณาการ เชื่อมโยง (Interface) กันได้ ทั้งวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ

ประการที่ 5

การบริหารเงินในยุค Treasury 3.0 เป็นยุคของการบริหารเงินเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่กิจการ ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของกิจการลดลง จนทำให้กิจการมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันด้วยต้นทุนที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่งานที่เป็นภาระงานประจำวันไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีของกิจการใหญ่หรือกิจการเล็กก็ตาม

ประการที่ 6

การบริหารเงินจึงเป็นงานที่ต้องคิดเชิงกลยุทธ์ ทำกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ และเป็นงานที่มีทีมงานที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามธุรกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ เพราะถ้าขนาด (Scale) ของงานบริหารความเสี่ยงทางการเงินเล็กเกินไปก็จะไม่อาจสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการได้

ประการที่ 7

การตัดสินใจและวิธีคิดเชิงกลยุทธ์หมายถึง

1. การตัดสินใจที่ใช้เป้าหมายทางธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อน

2. การตัดสินใจที่ธำรงรักษาคุณค่าของกิจการ

3. การตัดสินใจที่สามารถปรับเปลี่ยนสถานะวิกฤติเป็นโอกาสได้

ประการที่ 8

สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการสนับสนุน แนวคิดการบริหารแบบ Treasury 3.0 ประกอบด้วย

1. Aggregation สร้างศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและบูรณาการข้ามองค์กร

2. Automation การเข้าถึงทางเว็บ ผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้โดยสะดวกทั้งในและนอกเวลาราชการ 24x7

3. Acceleration ความรวดเร็ว ทันกาล ทันเวลาที่มีความต้องการใช้ ซึ่งมีความพร้อมตลอดเวลาทำงานได้ต่อเนื่องทุกยูนิตและกับธนาคารที่ใช้บัญชีเคลื่อนไหว

ประการที่ 9

สภาพแวดล้อมการบริหารเงินในอนาคต คือ บรรยากาศของศูนย์ (Hub) ของเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ที่มีอัจฉริยภาพในการให้บริการแบบ End-to-end Business แก่คณะกรรมการบริษัท หน่วยธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบัน ซับพลายเออร์ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานกำกับดูแล

ประการที่ 10

แนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารเงินตามแนวคิดยุคอนาคตของ Treasury 3.0 เพิ่งจะเริ่มต้น และยังต้องใช้เวลาอีกนานนับ 10 ปี ในการพัฒนาแนวคิดสู่บทบาทที่เต็มรูปแบบ และกว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะนำมาใช้อย่างทั่วถึงในงานการบริหารเงิน จนได้องค์ประกอบตาม โมเดลของ The Third Generation ตามแนวคิด Treasury 3.0

ประการที่ 11

เมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทในอดีตของงานบริหารเงินจะพบว่า

Treasury 1.0 ยุคก่อนปี 1970

เป็นยุคอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ แหล่งเงินสำคัญคือ ธนาคาร ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง เป็นยุคเริ่มต้นของตราสารพาณิชย์ คอมพิวเตอร์มีการใช้น้อยมาก เพื่อคิดค้นเครื่องคิดเลขแบบพกพา

Treasury 2.0 ระหว่าง 1971-2010

เริ่มต้นเมื่อเกิดการล่มสลายของระบบ Bretton Words ที่ ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ทำให้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของ CEO เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จากความผันผวนของค่าเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า สภาพคล่องเริ่มหายาก ธนาคารเริ่มคิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางการเงิน ตลอดลงทุนระยะสั้นเริ่มพัฒนา เริ่มนำเอาข้อมูลมาพัฒนาเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทางการเงิน

Treasury 3.0 หลังปี 2010 (เริ่มพัฒนาครั้งแรกปี 2007)

เป็นช่วงที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ เป็นยุคของ ERP และกระแสโลกาภิวัตน์ วิกฤติการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นรุนแรง กระจายผลออกไปกว้างขวาง ลำพังการบริหารสารสนเทศไม่เพียงพอ แต่ต้องเป็น Knowledge-based และระบบ Intelligence

ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงบทบาทในกิจการ แต่เป็นบริการทางการเงิน บริการปฏิบัติการทางการเงิน บริการด้านสารสนเทศ และบริการด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งไม่อาจจะใช้ประสบการณ์ บทเรียนและองค์ความรู้ในอดีตบริหารจัดการได้

ประการที่ 12

รูปแบบงานบริการในภาคการธนาคาร ในยุค Treasury 3.0

เครื่องมือการบริหารเงินส่วนหนึ่งมาจากภาคบริการทางการเงินหรือธนาคาร เมื่อเกิดแนวคิดใหม่ของ Treasury 3.0 บริการทางการเงินและการธนาคารได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยแยกกลุ่มงานบริการทางการเงินและการธนาคารออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

(1) การบริหารสภาพคล่องด้านกระแสเงินสดรับจ่าย ผ่านลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า

(2) การบริหารบัญชีเงินฝาก ในลักษณะที่เป็นการบริหารเงินกองทุนระยะสั้นและระยะยาว

(3) การบริหารเงินตราต่างประเทศ ที่มาจากทางค้าปกติ และตลาดเงิน

(4) การบริหารกลยุทธ์การเติบโตในตลาดต่างประเทศ และกิจการเครือข่ายข้ามประเทศ

ลักษณะของงานบริการทางการเงินและการธนาคารดังกล่าว เป็นโซลูชั่น แทนที่จะเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เท่านั้น เพราะผู้ประกอบการขนาดเล็ก สมัยนี้เข้าถึงตลาดระดับโลกแล้ว และต้องการศักยภาพและความพร้อมในการจัดการทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร

ประการที่ 13

การพัฒนาบริการทางการเงินและการธนาคาร ที่มีลักษณะโซลูชั่น (Solution) ไม่ใช่สิ่งที่ปกปิดหรือกีดกันไว้ในธนาคารเท่านั้น แต่ต้องเชื่อมต่อ และเข้าถึงได้โดยลูกค้าของธนาคารด้วย เพื่อให้สามารถทำงานได้ตรงตามเวลาจริง (Real-Time) และเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้ลูกค้าใช้บริการได้บน Platform ของธนาคาร

การส่งมอบบริการของธนาคารผ่านช่องทางบริการต่างๆ ประกอบด้วย

เว็บ

สาขา

โทรศัพท์

พนักงานธนาคาร

อีเมล์

ATM

โมบาย

ประสบการณ์ที่ลูกค้าต้องพัฒนาศักยภาพ

และความพร้อมมากขึ้น

การพัฒนากลยุทธ์และธุรกิจ

การสร้างแบรนด์

กลยุทธ์การตลาด

การบริหารความเสี่ยง

งานบริการลูกค้า

การสื่อสารการตลาด

การส่งมอบผลิตภัณฑ์

การบริหารสารสนเทศ

การศึกษาและเรียนรู้

ประการที่ 14

เมื่อรูปแบบบริการทางการเงินและการธนาคารเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างทีมบริหารเงินของกิจการและทีมบริการลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่นเดียวกับวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นพันธมิตรและที่ปรึกษาทางธุรกิจของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการด้วย

ประการที่ 15

บทบาทที่ยาก ซับซ้อน และต้องการการพัฒนามากขึ้นในส่วนของทีมบริหารเงินที่สำคัญได้แก่

1. ความถูกต้อง ความละเอียดในเชิงลึกของข้อมูล เพื่อการบริหารเงินให้แม่นยำ

2. สารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีลักษณะ Real-Time เพื่อให้ทันเวลา ทันการ

3. การวิเคราะห์และการจัดทำรายงานที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง(Customized) และหลากหลายมากขึ้น

4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ด้วยการประหยัด เวลา คน ทรัพยากร งบประมาณ

5. การเพิ่มความยืดหยุ่นให้ทำงานได้ 24x7 ตลอดเวลาเมื่อต้องการ

6. การขยายผลในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ภายในที่แตกต่างเพิ่มเติมจากข้อมูลสาธารณะ รับรู้ทั่วไป เช่น มติคณะกรรมการบริษัท การริเริ่มโครงการในขั้นการพิจารณา ไม่ต้องอนุมัติก็ได้

7. การบูรณาการกับตลาดโลกได้อย่างแนบเนียน กลมกลืน สอดรับกัน รวมถึง Online

คำสำคัญ (Tags): #Treasury 3.0#aec
หมายเลขบันทึก: 586976เขียนเมื่อ 2 มีนาคม 2015 16:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มีนาคม 2015 16:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี