หัวข้อ การบริหารแบบคิดนอกกรอบการเปลี่ยนแปลง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5

สวัสดีครับลูกศิษย์และชาว Blog ทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับเกียรติจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรูู้และทักษะทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กรและ นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บรรยายหัวข้อการบริหารแบบคิดนอกกรอบการเปลี่ยนแปลง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท 20

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (14)

การบริหารแบบคิดนอกกรอบการเปลี่ยนแปลง

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น

ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมวินเซอร์

วัตถุประสงค์

1.จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเกิดพลังเพื่อความสำเร็จขององค์การด้วยการมีวิธีการคิดแบบสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้

2.สร้างวิธีการคิดแบบสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

3.สร้างโอกาสจากการเรียนรู้ร่วมกัน

4.สร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกัน

ใครก็ตามที่หวังดีกับประเทศต้องรวมพลังกันเพื่อเอาชนะอุปสรรค

ทฤษฎี 4L's

Learning Methodology มีวิธีการเรียนรู้ที่ดี

Learning Environment สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

Learning Opportunities สร้าง/เกิดโอกาสจากการเรียนรู้

Learning Communities สร้าง/เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันนี้ทุกท่านต้องเรียนรู้จากเพื่อนในแต่ละกลุ่ม

ทฤษฎี 2R's

Reality - มองความจริง การ Back to basic ดูว่าปัญหาของประเทศคืออะไร แล้วเราต้องจัดการอะไรบ้างเพื่อการเปลี่ยนแปลง เช่น จีน ต้องจัดการความรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน และ การเปลี่ยนแปลงที่ทายไม่ได้ ในหลักสูตร 3 ชั่วโมง ต้องนำกลับไปคิดต่อ แล้วทำอย่างต่อเนื่อง

Relevance - ตรงประเด็น

ทฤษฎี C-U-V

Copy

Understanding

Value Creation/Value added/ Value Diversity

ทฤษฎี 3V's

Value Added

Value Creation ต้องเน้นเรื่องนี้ มาจาก Creativity และต้องมี Innovation ต้องคิดต่าง แต่บางครั้งติดปัญหาต่างๆขององค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร ธรรมภิบาล ค่านิยม

Value Diversity ความหลากหลายของหลักสูตรนี้ดี เพราะมีแขกจากกระทรวงคลังจำนวนมาก ในแต่ละกลุ่มต้องมีการถกเถียงกันในกระทรวงอื่นด้วย

คุณพิชญ์ภูรี: การคิดนอกกรอบ การฝ่าวงล้อม ไม่ใช่แนวคิดหลักของข้าราชการ

การที่สำคัญที่ต้องมีหลักการ Learn share Care

การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญ ต้องปรับ Mindset ของเราก่อน

อ.จีระ: เราต้องมีการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอ

วันนี้จะสรุปแกนของหัวข้อนี้ เริ่มจากแนวคิดแบบเทคนิค

-การลากเส้นให้ครบทั้ง 9 จุด ภายในBox ทำไม่สำเร็จ จึงต้องลากออกมานอกกล่อง

แต่วันนี้ เรานำเอาแนวคิด Outside the box มาเป็นการเปรียบเทียบวิธีการทำงานที่ต้อง

- ทำให้สำเร็จ

- ทำแตกต่าง

- ทำให้เกิด Creativity และนวัตกรรม

- หลุดจากงานประจำ ทำงานท้าทาย

- บริหารกฎระเบียบให้มีธรรมาภิบาลยิ่งขึ้นและมีประโยชน์เพื่อให้งานสำเร็จ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศในขณะที่เราเป็นข้าราชการกระทรวงคลัง

การคิดนอกกรอบไม่ได้ดีหมดเสมอไป บางครั้งข้าราชการต้องต่อสู้กับอำนาจบางอย่าง

หัวข้อครั้งนี้เน้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งแปลว่าต้องใช้ Outside the box เพื่อหายุทธวิธีรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วย

ผมจึงขอย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงมี 3 เรื่อง คือ

- เร็ว

- ไม่แน่นอน (Uncertain)

- คาดคะเนไม่ได้ (Unpredictability)

ตัวอย่างของหนังสือเล่มล่าสุด เรื่อง Thinking in New Boxes เขียนโดยคุณ Luc De Brabandere และ Alan Iny ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษา Boston Consulting

แนวคิดของหนังสือเล่มนี้น่าสนใจ คือ มีกฎ 5 ข้อที่จะทำให้ผู้บริหาร หรือผู้นำไปสู่ Boxes ใหม่ได้

-Doubt everything ขี้สงสัยในทุกๆเรื่อง

-Probe the possibility แสวงหาโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ตลอดเวลา

-Diverse มองหาวิธีการใหม่ๆ

-Converge หาจุดรวมที่พอดี

-สุดท้าย Reevaluate ต้องประเมินซ้ำแล้วซ้ำอีก ดูว่าที่ทำอยู่เป็นอย่างไร แต่ไม่ใช่แค่หนเดียว

สำหรับเรื่องการบริหารความคิดนอกกรอบผมจะขอเสนอ 8K 5K และทฤษฎี 3 วงกลม และ HRDS K ที่สำคัญวันนี้ คือ Creativity Capital

8 K's : ทฤษฎีทุน 8 ประเภทพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Human Capital ทุนมนุษย์

Intellectual Capital ทุนทางปัญญา

Ethical Capital ทุนทางจริยธรรม

Happiness Capital ทุนแห่งความสุข

Social Capital ทุนทางสังคม

Sustainability Capital ทุนแห่งความยั่งยืน

Digital Capital ทุนทาง IT

Talented Capital ทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

K's (ใหม่) : ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์

Creativity Capital ทุนแห่งการสร้างสรรค์

Knowledge Capital ทุนทางความรู้

Innovation Capital ทุนทางนวัตกรรม

Emotional Capital ทุนทางอารมณ์

Cultural Capital ทุนทางวัฒนธรรม

ทฤษฎี 3 วงกลม ผู้บริหารนำไปปรับใช้ได้ เพราะการบริหารคนประกอบด้วย

1. Context องค์กรน่าอยู่ คล่องตัว ทันสมัย

2. Competencies มีบุคลากรมีความรู้ มีสมรรถนความสามารถ / มีคนเก่ง

3. Motivation แรงจูงใจให้คนทำงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ

ทฤษฎี HRDS

Happiness

Respect

Dignity

Sustainability

ทุนแห่งความคิดสร้างสรรค์

การพัฒนาทุนทางความคิดสร้างสรรค์..เริ่มจากวันนี้ ลองถามตัวเองตัวเองดูว่าเรามี ideas ใหม่ ๆ แล้วหรือไม่ และเราจะมีไอเดียใหม่ ๆ อยู่เสมอได้อย่างไร?

สำหรับตัวผม..ไอเดียใหม่ ๆ ของผม ได้จาก..

การอ่านหนังสือดี ๆ

ใช้ Internet

การพูดคุยกับคนเก่ง

ปะทะกับคนเก่ง

จุดอ่อนของเรา ก็คือ..
(1) เรายังไม่ได้สร้างบรรยากาศในการ Share ความรู้ร่วมกันในองค์กร

(2) การบริหารส่วนใหญ่ยังเป็นแบบ Top down อยู่ ซึ่งจะเน้น Command and Control หรือเป็นการทำงานแบบแนวดิ่ง Vertical
**Power มีไว้สำหรับ Participate ในทุกระดับ

(3) ส่วนใหญ่ทำงานเยอะ Working แต่ Think Strategies (คิดเป็นยุทธศาสตร์ไม่มาก)

(4) การทำงานเป็นทีมมีแต่ในระดับ Function ได้ดีแต่ไม่ Cross Function

การบริหารกับThinking outside the box

ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในวันนี้ ผมจึงขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้

(1) Thinking outside the box แปลว่า ผู้นำทำงานแบบเดิม ๆ ในขีดจำกัด ภายใน BOX ไม่สำเร็จ

(2) Inside the box อาจจะหมายถึงงานประจำ จำเจ มีกฎระเบียบจนทำไม่ได้

(3) Thinking outside the box คือ พยายามหลุดจากพันธนาการที่มีอยู่ แต่คิดอย่างเดียวไม่พอ ต้องคิดแล้วไปทำด้วย คือ ต้อง Realistic และ Practical 2R's

อุปสรรค ก็คือ

(1)ไม่กล้าคิดนอกกรอบ กลัวจะถูกมองว่าผิด

(2)วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้ออำนวย

(3)ตัวเองไม่รู้ตัวเอง ไม่ใฝ่รู้ ไม่เปิดกว้าง

(4)ขาด Role Model ที่ดี

(5)ขาด Teamwork ที่ดี

(6)ขาด Incentives ที่เหมาะสม

วิธีการเอาชนะอุปสรรค ก็คือ

(1)สนับสนุนให้เกิดความคิดใหม่ ๆ เสมอ และยกย่องให้เกียรติ

(2)เน้นคุณค่าของความคิดใหม่ ๆ ที่หลุดจากแนวเดิม ๆ และนำไปปฏิบัติ

(3)มีแนวทางใหม่ ๆ หรือ New Perspective ที่ไม่ใช่งานประจำ หรือ day to day หรือทำงานแบบเสมียน

(4)พร้อมจะนำเอาความคิดไปทำให้เกิดมูลค่าแบบ 3 V เพราะ3V จัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้

(5)เพิ่มแรงจูงใจในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(6)สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

ได้รับประโยชน์อะไรหลังจากการฟังบรรยาย

1. กรมศุลากร นำเรื่อง IT เข้ามาใช้ เป็นเคสที่สำเร็จ ในการเข้ามาใช้ในระบบการจัดการ ทำอย่างไรให้มีความคิดไม่โปร่งใส มาตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อดูแลเรื่องความไม่โปร่งใส

2. ในกระทรวงคลังต้องรวมตัวกัน เพื่อต่อต้านอำนาจมืด ต้องมีเครือข่าย และจับมือร่วมกัน โดยใช้ Social media บางครั้งก็ต้องแฉนักการเมืองที่ไม่ดีด้วย

3. ในเรื่องการจัดการความโปร่งใสเรื่องปปช.ทำไมถึงมีกระบวนการที่ล่าช้า ขอฝากอ.จีระให้ไปบอก

อ.จีระ: ต้องปรับ Mindset ต้องมีความเป็นมืออาชีพ และมีความเป็นสากล ต้องปรับตัวในการทำงาน

4. 3 วงกลม มีปัญหาเรื่องงบประมาณการขอซื้ออุปกรณ์ IT ค่อนข้างจำกัด และไม่ให้งบการบำรุงรักษาด้วย

อ.จีระ: สำนักงบประมาณ บางครั้งก็จะตัดงบประมาณอย่างไม่มีเหตุผล

Workshop

1.กลุ่ม 1-3: ปัจจัยท้าทายในอนาคตที่จะกระทบหน่วยงานของท่าน อธิบาย 3 เรื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการบริหาร Outside the box จะช่วยให้จัดการกับปัจจัยเหล่านั้นได้อย่างไร

กลุ่ม 1 มองเรื่องปัจจัยเรื่อง AC ต้องเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ต้องพัฒนาเรื่องทุนมนุษย์อยากให้มี Career academy ทางภาคใต้ เช่น โรงเรียนการปลูกยางพารา ภาคเหนือ เป็นการสอนเรื่องการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ภาคอีสาน เป็นโรงเรียนข้าว เพื่อให้สามารถทำการวิจัยเพื่อสร้างความสามารถสู้กับอาเซียนได้

เรื่องปัจจัยการเปลี่ยนอปลงทางเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน ทำอย่างไรจึงจะเชื่อมโยงได้ทุกๆเรื่อง

ทำอย่างไรจะลดความแทรกแซงทางการเมือง คือ ต้องสร้างความเป็นมาตรฐานและยุติธรรม ต้องจัดเครื่องมือภายในองค์กร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติความเหมาะสม เป็นวิธีการเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับบุคคล

อ.จีระ: กลุ่มนี้ให้คะแนนเรื่องการยกตัวอย่างภาพใหญ่ เรื่อง Career academy เป็นเรื่องที่ดี ผู้นำจีน เน้นแค่ 2 อย่าง คือ ใครที่ทำงานให้ราชการของจีนต้องโปร่งใส และต้องเป็นมืออาชีพ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด อย่ามีมาตรฐานความชุ่ย ไม่ใช่สักแต่ว่าทำให้จบ

กลุ่ม2 เรื่องการศึกษา ทั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อให้เด็กที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาส

เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เป็นการตรวจสอบภาษี การทำธุรกรรม ทางสรรพากรไม่สามารถเข้าถึงระบบธนาคารได้ คิดว่าต้องกำหนดระบบวงเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การบริหารจัดการเหรียญ ระบบราชการทำได้ช้า อยากให้เป็น Service delivery unit

อ.จีระ: ประเทศไทยใช้เงินภาษีน้อยมาก ต้องอุดรูรั่วภาษี เรื่อง Service delivery ขอชื่นชม และในอนาคตน่าจะปฏิบัติได้

กลุ่ม 3: การประกาศเรื่อง E government ของรัฐบาล ต้องมีการปรับตัวมาก

การเข้าสู่ AEC กระทรวงการคลัง ต้องมีสาขาที่ประเทศ AEC การบริการต้องปรับตัว อนาคตคือ ต้องเจอปัญหาเรื่อง Aging population ปัญหาเรื่องคน GEN X และ Y ในการให้คน Gen Y มาเป็นประธาน เพราะมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาระบบ โดยให้คน Gen X มาเป็นที่ปรึกษา เอาคนทั้ง 2 กลุ่มมาช่วยกัน การเข้าสู่ AEC ต้องใช้เรื่อง Electronics ทั้งหลาย ถ้าจะทำงานเป็นกะในระบบราชการ และให้อาจารย์มาเป็นพี่เลี้ยงของระบบ ส่วนคน GEN Y นอนดึก ก็ให้อยู่กะดึก

อ.จีระ: มีการพูดถึงอาเซียนทั้ง 2 กลุ่ม ต้องศึกษาให้ดี อาเซียนต้องมองอย่าง realistic และอีกtrend หนึ่งคือ เรื่องเทคโนโลยี และเรื่อง wisdom ที่จะต้องประสานกันให้ได้

2.กลุ่ม 4: ยกตัวอย่าง

-ความล้มเหลวที่ผ่านมาของการคิดนอกกรอบที่เกิดขึ้นจริงๆ 2 เรื่อง อธิบายเหตุผล

โครงการจำนำข้าว: เป็นการทำลายพันธุ์ข้าว ทำให้ชาวนาเร่งปลูกข้าว แต่ด้อยคุณค่า แม้ว่ารัฐบาลบอกว่ามีการกำหนดเกรก แต่เป็นจัดเกรดตามความชื้นของข้าว ไม่ได้จัดตามคุณภาพข้าว

Demand สูง แต่ไม่สามารถกระจายข้าวไปยังจุดต่างๆ

การสวมสิทธิ์ การทุจริตมีค่อนข้างมาก

รถยนต์คันแรก: ทำลายระบบขนส่งสาธารณะ เพิ่มมลพิษให้โลกร้อน สร้างให้ประชาชนก่อหนี้ สวนทางกับแนวคิดรัฐบาลที่ต้องการให้ประหยัดพลังงาน เมื่อมีรถยนต์มากขึ้น ต้องเตรียมงบในการซ่อมแซมถนน และการขยายถนนด้วย

-การคิดนอกกรอบที่ประสบความสำเร็จ 2 เรื่อง พร้อมเหตุผล

โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ประชาชนรายได้น้อยได้ผลประโยชน์ ทำให้เกิดการเขาถึง สามารถเข้ามารักษาได้ เกิดการจัดสถานบริการของรัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน องค์การWHO นำรูปแบบของประเทศไทยไปใช้ และเรื่องอื่นๆคือ ระบบการพัฒนาระบบต่างๆเช่น ระบบ IT การเชื่อมโยงงานต่างๆ

อ.จีระ: กลุ่มนี้ยังมองภาพใหญ่ ต้องดึงความสำเร็จและล้มเหลวเข้าสู่องค์กร

3.กลุ่ม 5 : ยกกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในองค์กร Outside the box

เรื่องยกตัวอย่างบ้านแพ้ว เรื่องการอยู่เวรพยาบาล 8 ชั่วโมง เริ่ม 8.00-16.00 16.00-00.00 0.00-8.00 มักจะส่งผลกระทบมากมาย เวรเช้าจะเป็นเวรหนักที่สุดของพยาบาล ต้องปรับเวลา คือ 6.00 -14.00 14.00-22.00 22.00-6.00 ทำงาน 8 ชั่วโมงเหมือนเดิม แต่สามารถกระจายงานและกระจายคนได้ดีขึ้น ทำให้ความพึงพอใจมากขึ้น

อ.จีระ: ได้นำไอเดียการทำงานอย่างมีความสุขมายกตัวอย่าง Happy at work เป็น 8k5k ส่วน

happy workplace เป็น 3 วงกลม

เคสบ้านแพ้ว จะขอไปศึกษาอย่างละเอียด เพราะเรื่องทุนแห่งความสุขเป็นเรื่องใหญ่ ส่วนใหญ่จะมองที่ สสส. แต่ไม่ได้มอง Individual

Trend ของโลกในอนาคต คือ ทำอะไรต้องมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต การเรียนหรือการทำงานต้องสมดุลกับชีวิตด้วย การบริหารคนต้องปล่อยให้เป็น flexible time แต่ลูกน้องต้องมี Discipline ด้วย

4. กลุ่ม 6 : ประยุกต์ 8K 5K และ 3 วงกลม ที่ทำให้การคิดนอกกรอบประสบความสำเร็จ เพราะอะไร

8K

  • -ทั้ง 5 โต๊ะ ต้องดูว่าพื้นฐานความคิดมาจากที่อาจารย์สอน
  • -เรื่อง 8K มีความสำคัญทั้งหมด เน้นเรื่องทุนทางปัญญา เพราะเวลาคิดนอกกรอบต้องใช้องค์ความรู้ ใช้ความคิดที่ไตร่ตรอง
  • -เรื่องคุณธรรม เรื่อง Talented
  • -เรื่องทุนความสุข ถ้าไม่มีความสุข ก็จะไม่สามารถมีความคิดนอกกรอบได้

5K

  • -เน้นเรื่อง ทุนแห่งความคิดสร้างสรรค์

อ.จีระ: เรื่อง Creative destruction ต้องระวัง เพราะขาดความยั่งยืน และทำลายประเทศชาติ

- เรื่องทุนทางความรู้

- เรื่องทุนทางนวัตกรรม

ส่วนแรก เน้นเรื่องทุน ต้องมีการลงทุน และต้องมีผลผลิตคือ เรื่อง 3 วงกลม

  • -องค์กรต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน
  • -มีแรงจูงใจในการทำงาน
  • -การประยุกต์ใช้ เริ่มจาก 8K 5K ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การเงิน การบัญชี ต้องวินิจฉัยก่อนว่ามีปัญหาอะไร แล้วจึงส่งคนเข้าไปช่วย ตอนหลังสอนให้ผู้ประกอบการวิเคราะห์ระบบธุรกิจของตัวเองว่ามีปัญหาตรงไหน ต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่เองด้วย เพื่อให้เกิดเป็นความยั่งยืน

องค์กรจะเป็นองค์กรที่น่าอยู่ ทุกคนร่วมมือร่วมใจในการทำงาน พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานเกิดเป็น 3 v ขึ้นมา

อ.จีระ: ทุนที่อยู่ใน 8k 5k ที่สำคัญคือ เรื่องทุนแห่งความยั่งยืน และทุนแห่งความสุข วิธีการเรียนสำคัญกว่าสาระ

คุณพิชญ์ภูรี: ขอสรุปว่าเวลาเรียนเรื่องความคิดนอกกรอบ ต้องขี้สงสัย แสวงหาโอกาส หาวิธีการใหม่ ๆ วันนี้ได้ตัวชี้วัด ได้การคิดนอกกรอบ ได้ Value diversity ได้รู้ถึงความคิดที่มีความหลากหลาย

วันนี้มีการคิดนอกกรอบตั้งแต่ต้น ว่าให้มีผู้เข้ารับการอบรมจากหลายภาคส่วน สุดท้ายขอฝากข้อสังเกตว่าคนในห้องนี้เป็น cream มาก ต้องนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันด้วย

คุณจันทนา เยี่ยงศุภพานนทร์

1. ได้เรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ของศ.ดร.จีระ

1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ 3 แบบ คือ 4L's กระตุ้นให้คิดและแสวงหาสิ่งที่เป็นunknow สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข ต้องประทะปัญญา

2. ทฤษฎี 2I's การจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ

ชัยกรณ์ พันธ์ูแป้น

1. แนวทางปรับปรุงการศึกษาของไทย ที่ควรทำอย่างจริงจัง เพื่อการศึกษาของเด็กไทยในอนาคต

2. กรอบแนวคิดนอกกรอบ ความเป็นผู้นำทางความคิด

พีรพล สุขวิบูลย์
IP: xxx.46.146.108
เขียนเมื่อ 

ได้เรียนกับอาจารย์ในโครงการพัฒนาผู้นำ กฟผ.รุ่น 9 ซึ่งมีประธานเป็นสตรี ในครั้งนั้นได้เรียนรู้ทฤษฎี ของอ.จีระ ทั้ง4L's 2R's 3V's 2L's. รวมทั้ง ทฤษฎี 8K's+5K's สำหรับครั้งนี้ ได้เรียนรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะทฤษฎี 3 วงกลม ซึ่งต้องทำให้ องค์กร หน่วยงานนั้นน่าอยู่ Happy Work Place ต้องพัฒนา เสริมสร้าง เติมความรู้ ความสามารถอย่างไม่หยุดนิ่ง และสุดท้าย เมื่อคนมีความรู้ความสามารถก็ต้องสร้างแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นรางวัลหรือการชมเชย แต่ในการคิดนอกกรอบ ก็ต้องหลุดพ้นกับการทำงานแบบเดิมๆ อย่าไปติดกับกฎ ระเบียบและสุดท้ายก็ต้องนำความคิดและทำให้เกิดผล. ขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้ให้แนวคิดในสิ่งดีๆครับ

พีรพล

คุณยุพรัตน์ ศตวิริยะ

สิ่งที่ได้รับ

1. กระบวนการคิดนอกกรอบ ที่ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก

2. กระบวนการคิดนอกกรอบให้ประสบความสำเร็จเริ่มจากการใช้ทฤษฎี 8K 5K และทฤษฎี 3 วงกลม โดยสิ่งที่คิดนอกกรอบจะก่อให้เกิด 3V

คุณนิพนธ์ ชินานนท์เวช

1. การมองทุน 8 K และ 5K ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. การมอง Outside the box ในรูปแบบตัวอย่าง

คุณนวลน้อย อุณพิชา

1. เมื่อเราหรือคนคิดนอกกรอบ เผชิญกับอุปสรรคและปัญหาในองค์กร ผู้ร่วมงานจะต้องรวมพลังกันออกเสียงร้องดังๆ สนับสนุนแนวคิดนอกกรอบเชื่อมั่นในแนวคิดฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันจนเป็นที่ประจักษ์และไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสู่ความสำเร็จ

2. การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง สามารถได้มากจากการ copyได้ ถ้าวิเคราะห์แล้วเหมาะสมกับองค์กรเรา เพราะมันลดระยะเวลา ช่วงคิดวิเคราะห์ลองผิดลองถูกลงไปได้มากมายจากผลสำเร็จนี้เขาประสบกันมาแล้ว

คุณวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง

1. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แนวคิดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

2. การเรียนรู้นอกกรอบไม่จำเป็นต้องใช้ทฤษฎีคิดอะไรออกที่สามารถทำให้ดีขึ้น เร็วขึ้นก็นอกกรอบได้ เปิดโลกทัศน์กว้างขึ้น

คุณอัญชลี ชลังฤทธิ์

1. การจะคิดนอกกรอบได้ ต้องเป็นคนขี้สงสัย ต้องคิดตลอดเวลาว่าสิ่งที่ทำในขณะนี้ดีหรือยัง ต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไร มีแนวทางอย่างไร ควรมีการระดมความคิดของทีมงาน รวมพลังเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

2. การเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการคิดนอกกรอบต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัว การคิดนอกกรอบต้องมีคุณธรรม มีความโปร่งใส

กลับไปคิดทบทวนสิ่งที่ทำในอดีต มีอะไรที่ต้องปรับปรุงให้เกิดขบวนการใหม่ๆในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ

คุณเย็นตา ครุวรรณ

1. ความคิดนอกกรอบโดยอาศัยทีมงานที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรอย่างมีคุณธรรม ทำงานอย่างมีความสุข โดยดึงศักยภาพของทุกคนในองค์กร

2. สร้างแรงจูงใจโดยดึงปัญหาขององค์กรออกมาปรับแก้ไขและร่วมใจกันช่วยคิด

คุณขนิษฐา โพธิยอด

1. ปัจจัยหลักของความคิดนอกกรอบอยู่ที่ตัวเรา และความพร้อมของคุณสมบัติในตัวเราหลายๆอย่าง

2. แนวทางการคิดนอกกรอบ ประเด็นความท้าทายทางการศึกษา เช่น ติวเตอร์กับเด็กส่วนใหญ่ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนพิเศษ

การใช้ E learning online ดาวเทียมหรือการสื่อสาร

คุณจงกลนี บัวทอง

1. ได้เรียนรู้หลักการคิดนอกกรอบ โดยจะต้องหลุดจากความคิดเดิม เป็นความคิดสร้างสรรค์ทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อสังคม องค์กร และประเทศชาติ

2. การคิดนอกกรอบต้องรองรับการเปลี่ยนแปลง 3 เรื่อง คือ ความไม่แน่นอน และคาดคะเนไม่ได้ ไม่กล้าคิด กลัวผิด วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อ ไม่เปิดใจกว้าง ไม่รู้ตัวเอง

คุณทวีศักดิ์ บุญเฉลียง

1. การคิดนอกกรอบจะต้องมีธรรมาภิบาล โดยประโยชน์ของส่วนรวม

2. ได้ทราบแหล่งความรู้ที่จะหาความรู้ต่อ เช่น หนังสือที่แนะนำต่างๆ รวมทั้งความรู้จากอาจารย์ที่ต้องเรียนรู้ต่อให้ลึกมากขึ้น

นายสมหมาย ไชยนิจ

1. ได้รับทราบทฤษฎีพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 8K's และทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์

2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำแนวคิด การคิดนอกกรอบนำไปปรับปรุง การปฏิบัติตนในปัจจุบัน ฝห้ออกจากแนวคิดเดิมๆ ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้เกิดการคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อรองรับด้านการเปลี่ยนแปลง และสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน