การศึกษาเรื่อง เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี

ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี

ผู้จัดทำ นางสาว วิมลสิริ พ่วงอารมย์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1.เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงดูลูก2.เพื่อศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงลูกด้วยวิธีต่างๆ3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกในแต่ละวิธี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

การศึกษาเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี มีวิธีการศึกษาคือ วิธีการเลี้ยงลูกด้วย ผลกระทบของการเลี้ยงลูกด้วยวิธีต่างๆ ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษา ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็น เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี ศึกษาจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า 1. วิธีการเลี้ยงดูลูกมีหลายวิธีและการที่พ่อแม่ส่งเสริมให้ลูกหัดคิดตั้งแต่เด็กจะทำให้เด็กมีศักยภาพ 2.ผลกระทบจากการเลี้ยงลูกโดยใช้อำนาจทำให้เด็กอยู่ในภาวะเครียด 3.ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีต่อการเลี้ยงลูก คือเห็นว่าการที่พ่อแม่ส่งเสริมให้ลูกหัดคิดตั้งแต่เด็กจะทำให้เด็กมีศักยภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (X=4.60)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blogความเห็น (1)

นางสาวพฤมาศ บุญไมตรีสัมพันธ์ ม.4/1 เลขที่ 18
IP: xxx.27.207.143
เขียนเมื่อ 

ดิฉันคิดว่าการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกัน มีปัจจัยหลายๆอย่างทั้งสภาพแวดล้อมการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่เด็ก การให้ความรู้ให้ช่วงเวลาต่างๆซึ่งมีผลต่อเด็กทั้งนั้น การที่พ่อแม่มีความเอาใจใส่ลูกที่ดีจะทำให้ลูกโตไปเป็นเยาวชนที่ดีในสังคม