การศึกษาเรื่อง ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทย


ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทย

ผู้จัดทำ นางสาววิภาวี ทับสิงห์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ 1.เพื่อศึกษาสาเหตุของการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทย 2.เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทย 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชานต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทย

การศึกษาเรื่องปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทย มีวิธีการศึกษาคือ สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทย และ แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทย ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็น ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทย ศึกษาจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษา 1. สาเหตุของปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทย คือ เกิดจากการขยายพื้นที่ทางการเกษตร 2.แนวทางการแก้ไขปัญหา มี 6 มาตรการด้วยกัน คือ 1) มาตรการด้านการปลุกจิตสำนึกของประชาชน 2) มาตรการด้านการป้องกัน 3) มาตรการด้านการปราบปราม 4) มาตรการด้านการฟื้นฟู 5) มาตรการด้านการตรวจสอบและติดตามผล 6) มาตรการด้านการบริหารจัดการ 3.ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมที่มีต่อปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทย คือ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทยเกิดจากเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตรโดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (X=4.04)

หมายเลขบันทึก: 586526เขียนเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2015 14:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 17:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
นส จรรณญาวรรณ จุ่นอยู่ ม.4/1 เลขที่ 15

ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ควรรีบแก้ไขซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสังคม แต่ควรปรับปรุงข้อมูลการแสดงความคิดเห็น ควรที่จะสอบถามให้หลากหลายกลุ่มอายุ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท