นาง อภินันท์ สีสันต์


ครูชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Username
apinun
สมาชิกเลขที่
2058
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ข้อมูลประวัติและผลงาน

บุคคลดีเด่นทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
1. ชื่อ/นามสกุล นางอภินันท์ สีสันต์
(อักษรโรมัน) Mrs. Apinun Seesun
ชื่อ/สกุลเดิม (สำหรับผู้เปลี่ยนชื่อ ผู้หญิงที่สมรส) นางสาวอภินันท์ แกมแก้ว
2. สมาชิกภาพของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
สมาชิกสามัญตลอดชีพ เลขที่สมาชิก 5379
3. วัน/เดือน/ปีเกิด 15 ธันวาคม 2505
4. สถานที่ทำงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ 0-3454-1044 โทรสาร 0-3454-2205 
E-mail [email protected] และ [email protected]
5. ตำแหน่ง อาจารย์ 3 ระดับ 8 หรือ ครู คศ.3 ตามพระราชบัญญัติฯใหม่
6. ที่อยู่ บ้านเลขที่ 30/27 หมู่ 8 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ 0-3464-9498 โทรสาร 034-542205
7. วุฒิการศึกษา อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) อ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	   ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) ศศ.บ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา การสอนภาษาไทย) ศษ.บ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญากิตติมศักดิ์ ไม่มี
8. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ บรรณารักษศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
9. ข้อมูลการทำงานและผลงาน
ตั้งแต่เข้ารับราชการจนถึงปัจจุบันมีผลงานต่าง ๆ ที่ได้รับการยกย่อง และได้บูรณาการเรื่องการพัฒนาห้องสมุด การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ไปในทุกหน้าที่ ทุกงานที่ได้ร่วมปฏิบัติ โดยสรุปได้ ดังนี้
1. พ.ศ.2527จนถึง พ.ศ. 2533 ปรับปรุงพัฒนางานห้องสมุดให้สามารถบริการผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานห้องสมุดได้ จนได้รับรางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่นจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2533
2. พัฒนางานห้องสมุดอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐาน ได้รับพระราชทานรางวัลห้องสมุดดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2534 
10. ผลงานทางวิชาบรรณารักษศาสตร์และมีผลงานที่ดีต่อพัฒนาการห้องสมุด
10.1 งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เช่นอุปกรณ์การซ่อมหนังสือ ซอฟแวร์สำหรับใช้งานในห้องสมุด
แบบฟอร์มกฤตภาคสำเร็จรูป ผู้ไม่จบบรรณารักษ์และนักเรียนก็สามารถ ใช้ทำกฤตภาคได้
Power Point เรื่องการจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุด
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการเขียนรายงานการค้นคว้า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องหนังสืออ้างอิง 
10.2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหาร บริการ เทคนิค
คู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
11. งานวิจัยและพัฒนา ที่ทำสำเร็จภายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
รายการวิจัย 
1. พ.ศ. 2544
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชางานห้องสมุด 1 (ช0247) เรื่องส่วนต่าง ๆของหนังสือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
2. พ.ศ. 2545
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ต่อ 
การจัดการเรียนการสอนวิชาการค้นคว้าและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบ 
รอบรู้ 
3. พ.ศ. 2546
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิชา 
การศึกษาค้นคว้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546
4. พ.ศ. 2547
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือ
โดยการใช้หนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547
5.พ.ศ. 2548
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
6.พ.ศ.2549
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องหนังสืออ้างอิง ด้วยโปรแกรม Power Point
7.พ.ศ.2550
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
การพัฒนาการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องหนังสืออ้างอิง ด้วยโปรแกรม Power Point
8.พ.ศ.2551 
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
9.พ.ศ.2552 
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการพูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
10.พ.ศ.2553
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ต้นแบบการรู้สารสนเทศ และรายงานการพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 11.พ.ศ.2554
 การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงขั้นสูงโดยใช้เทคนิคการคิดด้วยหมวกหกใบ และรายงานการพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
 
12. งานเขียน (หนังสือ บทความในวารสาร เอกสารประกอบการสอนฯลฯ) 
และผลงานที่สำคัญ 3 ชิ้น ที่จัดทำภายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
12.1 เขียนบทความลงในวารสารร่มมะกาสาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึง ปัจจุบัน
12.2 เขียนบทความลงในวารสาร ชบร. ของชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนกรมสามัญศึกษา
12.3 เอกสารประกอบการสอนสำเร็จรูปวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
12.4 หนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่านเรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือ
12.5 การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือ โดยการใช้หนังสือการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2547 เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต และวารสารสานปฏิรูป ฉบับเดือนกรกฎาคม 2548
12.6 เอกสารประกอบการสอนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาการคิด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12.7 เอกสารประกอบการสอนสำเร็จรูปวิชาการอ่านและพิจารณาวรณกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
12.8 เอกสารประกอบการสอนสำเร็จรูปวิชาการพูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
12.9 เอกสารประกอบการสอนสำเร็จรูปวิชาภูมิปัญญาทางภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
12.10 จัดทำหลักสูตรวิชาการเขียนความเรียงขั้นสูง 1 ของโรงเรียนมาตรฐานสากล (กำลังจัดทำเอกสารประกอบการเรียนวิชาดังกล่าว)
12.11 เขียนบทความลงในวารสาร NewSchool (สานปฏิรูป) พ.ย.2548-ก.พ2549 และเขียนต่อเนื่องใน NewSchool on web
13. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ และรางวัลเกียรติยศอื่น ๆ
13.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ เหรียญจักรพรรดิมาลา
13.2 รางวัลเกียรติยศอื่น ๆ เฉพาะที่สำคัญ
13.2.1 เข็มทองคำและเกียรติบัตร ครูดีศรีเมืองกาญจน์ ของสมาคมครูกาญจนบุรี 
13.2.2 เข็มทองคำ ครูเกียรติยศ กระทรวงศึกษาธิการ
13.2.3 โล่ ครูที่มีผลงานดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรี
13.2.4 ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศการประกวดบทความห้องสมุดในฝัน จากกระทรวงศึกษาธิการ
13.2.5 เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ กระทรวงศึกษาธิการ 2550
13.2.6 เข็มเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีและเกียรติบัตร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2550
13.2.7 เกียรติบัตรรางวัลชมเชยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการคิดจากกระทรวงศึกษาธิการ 2551
13.2.8 ครูยอดนักอ่านกระทรวงศึกษาธิการ 2551
13.2.9 โล่รางวัลห้องสมุดที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม กระทรวงศึกษาธิการ 2552
13.2.10 โล่รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2553
13.2.11 เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จาก สพฐ.และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
2554  ฯลฯ
13.2.12 เกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2554
13.2.13 เกียรติบัตรครูสอนดี พ.ศ.2554  
14. งานที่กำลังปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
14.1 ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
14.2 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสืบค้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
14.3 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาการคิด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
14.4 ครูผู้สอนวิชาการพูด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
14.5 ครูผู้สอนวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
14.6 ครูผู้สอนวิชาภูมิปัญญาทางภาษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
14.3 ประธานชมรมบรรณารักษ์จังหวัดกาญจนบุรี
14.4 บรรณารักษ์ที่ปรึกษาห้องสมุดโรงพยาบาลมะการักษ์
14.5 กำลังประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 เพื่อจัดตั้ง ศูนย์พัฒนางานห้องสมุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2
14.6 วิทยากรแกนนำการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
14.7 กรรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
14.8 กรรมการฝ่ายวิชาการชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
14.9 กรรมการพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความรู้ในการใช้ภาษาไทยของคนต่างชาติ ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
14.10 นักวิจัยเครือข่าย ของสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ.
ฯลฯ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท