อนุทินล่าสุด


นาง อภินันท์ สีสันต์
เขียนเมื่อ

ชื่อรายงาน            การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานช่างโลหะ เรื่องวัสดุและเครื่องมืองาน                           โลหะแผ่นเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                                โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ผู้รายงาน              นายประสาน  สีสันต์          ครู วิทยฐานะชำนาญการ   โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ปีที่ทำการศึกษา   2550

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างโลหะ เรื่องวัสดุและเครื่องมืองานโลหะแผ่นเบื้องต้น  (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างโลหะ เรื่องวัสดุและเครื่องมืองานโลหะแผ่นเบื้องต้น (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในวิชางานช่างโลหะ เรื่องวัสดุและเครื่องมืองานโลหะแผ่นเบื้องต้น  ก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างโลหะ เรื่องวัสดุและเครื่องมืองานโลหะแผ่นเบื้องต้น  (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างโลหะ เรื่องวัสดุและเครื่องมืองานโลหะแผ่นเบื้องต้น  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 1 ห้องเรียน 30 คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานช่างโลหะ เรื่องวัสดุและเครื่องมืองานโลหะแผ่นเบื้องต้น  และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สำหรับวัดระดับความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือค่า t-test

ผลการศึกษาสรุปผลได้ดังนี้

1.              เอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างโลหะ เรื่องวัสดุและเครื่องมืองานโลหะแผ่นเบื้องต้นที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 80.53 / 81.11 แสดงว่าบทเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80

2.              ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างโลหะ เรื่องวัสดุและเครื่องมืองานโลหะแผ่นเบื้องต้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .1

3.              ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนโดยเอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างโลหะ เรื่องวัสดุและเครื่องมืองานโลหะแผ่นเบื้องต้น มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างโลหะ เรื่องวัสดุและเครื่องมืองานโลหะแผ่นเบื้องต้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท