ความเห็น 3010608

การศึกษาเรื่อง เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี

นางสาวพฤมาศ บุญไมตรีสัมพันธ์ ม.4/1 เลขที่ 18
IP: xxx.27.207.143
เขียนเมื่อ 

ดิฉันคิดว่าการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกัน มีปัจจัยหลายๆอย่างทั้งสภาพแวดล้อมการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่เด็ก การให้ความรู้ให้ช่วงเวลาต่างๆซึ่งมีผลต่อเด็กทั้งนั้น การที่พ่อแม่มีความเอาใจใส่ลูกที่ดีจะทำให้ลูกโตไปเป็นเยาวชนที่ดีในสังคม