วิโรจน์


ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
กรมหม่อนไหม
Username
sericulture
สมาชิกเลขที่
22942
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติและประสบการณ์ในการทำงาน

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นายวิโรจน์ แก้วเรือง
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Wiroje Kaewruang
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
ที่อยู่สำนักงาน กรมหม่อนไหม จตุจักร กทม. 10900
ที่อยู่/ที่บ้าน 651 ซ.บรมราชชนนี 4 ถ.บรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กทม.
เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ 02-5587924 ต่อ 117 เบอร์โทรสาร 02-5587948 E-mail [email protected] , [email protected]

ประวัติการศึกษา (ระบุวุฒิทางการศึกษา และสถานศึกษา)
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2522
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยออสเตรเลียตะวันตก พ.ศ. 2531
ประกาศนียบัตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2525

ประกาศนียบัตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประเทศอินเดีย พ.ศ.2536
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2549

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2554
ประสบการณ์ในการทำงาน
1. อาจารย์ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย ปี 2522-23
2. นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยหม่อนไหมอุดรธานี ปี 2523-42
3. ประธานนักเรียนไทย รัฐออสเตรเลียตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย ปี 2529-30
4. นักเรียนไทยที่ค้นพบสาเหตุการเกิดโรครากเน่าของ Gerbera ในประเทศออสเตรเลีย
ได้รับทุนและรางวัลการวิจัยจากสมาคม Gerbera แห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก ปี 2530
5. นักวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร ปี 2542-2548
6. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตร ปี 2542 จากโครงการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน และสถาบันวิจัยหม่อนไหม ปี 2535-2545
7. วิทยากรและอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันแพทย์แผนไทย สถาบันคีนันแห่งเอเชีย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ปี 2523-ปัจจุบัน
8. ผู้แทนประเทศไทย ประชุม ESCAP, International Sericultural Commission ,
International Silk Association , Health Ingredients Japan 2001และ International Green Week ณ ประเทศ ฝรั่งเศส ไทย ญี่ปุ่น และเยอรมันนี ปี 2532 2540 2541 2544 และ 2545
9. กรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2542 – 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาพืชศาสตร์)
10.ผู้จัดการพืช ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปหม่อน โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ปี 2543 - 2548
11. อนุกรรมมาธิการการเกษตร ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สมาชิกวุฒิสภา ปี 2545- 2547
12. ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2548 – 2549
13. ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน วิทยากร ผู้นำอภิปราย ผู้อภิปราย ผู้นำเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 145 ครั้ง
14. ประชุม ดูงาน และฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 35 ครั้ง
15. ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ปี 2549 -2553
16. ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ปี 2550- 2552
17. ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2549-ปัจจุบัน
18. ประจำกองบรรณาธิการ “กสิกร” วารสารด้านวิชาการเพื่อเกษตรกรของกรมวิชาการเกษตร ปี 2542-2548 และที่ปรึกษากองบรรณาธิการ จดหมายข่าว “ผลิใบ” ของกรมวิชาการเกษตร ปี 2544- 2548
19.บรรณาธิการจดหมายข่าว “สารหม่อนไหม” (Silk Innovation Newsletter) ของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2548-2549
20.บรรณาธิการจดหมายข่าว “เส้นไหมใบหม่อน” ของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ปี 2549- 2552

21. ที่ปรึกษาจดหมายข่าว "เส้นไหม ใบหม่อน" กรมหม่อนไหม -ปัจจุบัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท