ลิงค์สำหรับ: คู่มือการใช้ GotoKnow ฉบับปรับปรุง (ภาพนิ่ง)  

กรุณา Download โปรแกรม Abobe (Macromedia) Flash Player  เพื่อการเปิดใช้คู่มือฉบับภาพเคลื่อนไหว)

คู่มือการใช้ GotoKnow ฉบับภาพเคลื่อนไหว

  1. การใส่รูปในบันทึก (ขอขอบคุณ ดร.รุจโรจน์ ม.นเรศวร)
  2. การนำบล็อกออกจากแพลนเน็ต (ขอขอบคุณ คุณวิชิต ม.มหาสารคาม)

 


คณะผู้จัดทำคู่มือการใช้ฉบับภาพเคลื่อนไหว

นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.สงขลานครินทร์ ประกอบด้วย

นาย กิติศักดิ์  ณ สงขลา
นาย ธรรมรัฐ  อุดมรัตนวงศ์
นาย ปฐพี  กปิลกาญจน์
นาย พิชัย  แซ่จิว