ที่มา :หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 27  วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10471 

สถานศึกษาของ กศน.บางแห่ง ที่เรียกเก็บเงินทั้งในรูปแบบของการบริจาค และการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน ทำให้สงสัยว่ารายได้ที่เก็บจากนักเรียนจะนำไปใช้ในเรื่องใด และใครได้รับผลประโยชน์นั้น กศน.ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน และการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็เป็นเงื่อนไขการจบหลักสูตรทุกระดับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยนักศึกษาที่ต้องนำความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมาร่วมทำโครงการ โดยนักศึกษาร่วมรับผิดชอบเอง โดยเสนอให้สถานศึกษาอนุมัติโครงการภายใต้ขอบข่ายเนื้อหาที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประสบการณ์ กิจกรรมพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสนับสนุนงาน กศน.ซึ่งในส่วนของสถานศึกษาไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพราะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามมาตรา 60 รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล