นุชรัตน์
ดร. นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

สะท้อนผลการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (รอบ 2 เดือน) : โรงเรียนต้นแบบโคกน้ำเกลี้ยง


เด็กบอกว่า ครูเปิดโทรทัศน์ให้ดูทั้งวัน ครูอยุ่ในห้องทั้งวัน โรงเรียน ดูดีมากขึ้น เป็นเรื่องแปลกใหม่ และมีความรู้มาก นร.สนใจมากกว่าเดิม เด็กอยากมาโรงเรียน มากขึ้น .ปัญหา คือ สภาพชุมชน ส่วนใหญ่เป็นกรรมกรมีการอพยพเคลื่อนย้ายทำให้เด็กเรียนได้ไม่เต็มที่


หลังจากครูได้เริ่มสอนเราจึงได้นัดล้อมวงสะท้อนผล โดยได้หมายกับทางโรงเรียน และมีประเด็นในการพูดคุยกัน มีผู้ร่วมสนทนาสะท้อนผล ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ชุมชน รอง ผอ.สพป.และคณะศึกษานิเทศก์ ข้อค้นพบจากการจัดกิจกรรมทางไกล

" ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ เพราะช่วยทุ่นแรง และเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าโรงเรียน แต่ ครูต้องครบชั้น"

ประเด็นข้อค้นพบโดยสรุป มีดังนี้

1. บริบทภายในโรงเรียนมีมุมน่าอยู่ สะอาด บรรยากาศทุกชั้นเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผลจากการไปศึกษาดูงานที่ จ.สุพรรณบุรี ทำให้ครูได้นำมาปรับปรุงชั้นเรียนตัวเอง
2. ครูในโรงเรียน ยังอยู่ระหว่างศึกษาและปรับตัว หาวิธีการที่เหมาะสมที่สุด กับการจัดกิจกรรมทางไกล
3. ยังไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หรือ การนำสื่อ edltv มาใช้
4. จังหวะการพูดแทรก หรือ จังหวะในการพูด (บางครั้งครูอยากขยายความจากในทีวีเพิ่มเติม) บางครั้งสร้างความสับสนกับนักเรียน
5. ครู ส่วนใหญ่ ยังไม่ได้เตรียมตัว ในเรื่องเกี่ยวกับ การศึกษาหลักสูตร คู่มือครูทางไกล หรือ เตรียมเอกสารใบงาน ล่วงหน้า ในแต่ละวิชา
6.ครูกำกับชั้นเรียน เอาใจใส่ ให้ความสนใจนักเรียน มีการสอนซ่อมเสริม ในวิชาที่อ่อน
7.วิชาภาษาอังกฤษยากเกินไป และวิชาปฏิบัติเช่นคอมพิวเตอร์ ในบางชั้นเรียนได้นั่งดูทีวี
8.ครูมีการจัดกิจกรรมตามหลัก BBL เพื่อนำเข้าสู่บทเรียนและ เรียกสมาธิรายละเอียการสะท้อนผลการจัดการศึกษา โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม เครือข่ายพัฒนาการศึกษาโปงลาง

14 มกราคม 2558 เริ่มประชุม สะท้อนผลเวลา 10.30 น. – 12.30 น.

ผู้ร่วมสะท้อนผล ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน 7 คน (นศ.ฝึกสอน จาก มรภ. และ ครูอัตราจ้าง

นายบุญตา สัตย์สื่อ

โรงเรียนเปิดสอน ชั้น ปฐมวัย – ประถมศึกษา จัดครูครบทุกชั้นเรียน มีครูวิชาการ (เวียงศักดิ์) หลังจากที่ได้เข้าโครงการและเป็นโรงเรียนต้นแบบ สพป.ได้ส่งไปอบรมที่ จ.สุพรรณบุรี พบว่า ที่ จ.สุพรรณบุรี ผอ.เขตฯ เอาจริง ทำงานถวายในหลวง หลังจากนั้น ได้นำครูทุกคน และกรรมการสถานศึกษา ไป ดูงานที่ จ. สุพรรณบุรี หลังจากนั้นได้กลับมาพัฒนาบริบทโรงเรียน และชั้นเรียน พบว่าครูผู้สอน ทุ่มเททำงานนอกเวลาราชการ เพื่อปรับปรุงสถานศึกษา ผอ.ให้การสนับสนุน ทุกรูปแบบที่ครูเสนอมา ทางโรงเรียนไม่มีการปรับปรับหลักสูตร ไม่มีแผนการนิเทศ อย่างเป็นระบบ ภาคเช้า ผอ.จะเดินดูการจัดการเรียนการสอน ทุกชั้น เข้าไปเยี่ยมถาม ในแต่ละชั้น (ไม่ได้มีสมุดนิเทศ) ก่อนจะเลิกเรียน (ก็ดูอีกครั้ง) และสอบถาม ความต้องการว่าต้องการอะไร มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อชี้แจงให้ทางโรงเรียนได้วางแผนการจัดการศึกษาทางไกล แต่ก่อนโรงเรียนเคยได้รับการติดตั้งอุปกรณ์โทรทัศน์ แต่ไม่ค่อยสอนเต็มรูปแบบ แต่หลังจากมีนโยบายใหม่ ก็ดำเนินการสอน เต็มที่ โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น จึงได้แก้ปัญหาโดยจ้างครูเพิ่ม 1 คน มีครูสอน LD 1 คน และ นศ.ฝึกประสบการณ์ 2 คน ครูประจำการ 2 คน ทำให้ครูครบชั้น

การสำเนาและใช้สื่อ edltv ครูเวียงศักดิ์ เป็นแกนนำของโรงเรียนทำการสำเนาสื่อให้ทุกโรงเรียนในกลุ่มโปงลาง (12 โรงเรียน) และได้เข้ารับการอบรมวิธีการและใช้แต่ทางโรงเรียนยังไม่ได้มีการนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน

โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มโปงลาง ด้วยการดูแลสื่อ HD external และ มีการประสานงาน ระหว่างโรงเรียน หนองปรือ วัดไตรรัตนาราม จ.สุพรรณบุรี

ประธานกรรมกรรมการสถานศึกษา

"รู้สึกดี และพอใจ ที่ได้รับโอกาสให้โรงเรียนเป็น รร.ต้นแบบ และจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างจากเดิม เช่น บางวิชาครูไม่ถึงแก่นความรู้ และ ครูไม่ครบชั้น ชุมชนพอใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ผช.ผญบ.ม.9

"ชอบการจัดการศึกษารูปแบบนี้เพราะ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อน ทำให้ นร.ตื่นตัว เท่าทันกันเทคโนโลยี"

ช.ผญบ. ม. 10

"หลังจากไปศึกษาดูงาน เห็นว่า เขาจัดชั้นเรียนดี และ มาทำแบบอย่าง เด็กก็สนใจ น่าอยู่ ห้องสวยงาม มีทีวี และเด็กๆ เขาสนใจอยากจะดู ตื่นเต้น อยากดูวิธีการสอนใหม่ นร.มีความรู้มากขึ้น แต่ก็ต้องมีครูประจำชั้น เพราะถ้ามีปัญหา เด็กจะถามกับ ครูประจำชั้น ไดทันที

ประธานกรรมการสถานศึกษา (ผญบ.)

"เด็กบอกว่า ครูเปิดโทรทัศน์ให้ดูทั้งวัน ครูอยุ่ในห้องทั้งวัน ร.ร.ดูดีมากขึ้น เป็นเรื่องแปลกใหม่ และมีความรู้มาก นร.สนใจมากกว่าเดิม เด็กอยากมาโรงเรียน มากขึ้น .ปัญหา คือ สภาพชุมชน ส่วนใหญ่เป็นกรรมกรมีการอพยพเคลื่อนย้ายทำให้เด็กเรียนได้ไม่เต็มที่ การเปลี่ยนแปลงที่พบในหมู่บ้านคือ ภาคเช้า จะเห็นเด็ก มารอเดินทางไปพร้อมกัน ที่บ้านหลังสุดท้าย (ซึ่งจะมีจำนวนเยอะ) ดีกว่าเดิมมากๆ

ครูผู้สอนสะท้อนตนเอง

ครู ป. 1 โรงเรียนไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ ครูใช้ระบบไกลกังวล คือ ให้เด็กดูทีวีเป็นหลัก และ กำลังเรียนรู้ เพื่อจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ดีขึ้นในเทอมหน้า พฤติกรรมนักเรียนสนใจในช่วงสั้นๆ ไม่เกินยี่สิบนาที ครูต้องกำกับ ทุกขั้น ตอน พาทำ เดิน กระตุ้น อธิบายสอดแทรก ช่วยสรุปเนื้อหา จับประเด็นช่วยนักเรียน ในการสอนภาษาไทย มีการใช้การเคาะจังหวะ ท่องอาขยาน เห็นว่าได้ผลดี ตัวครูไม่มีการบันทึกผลหลังสอน แต่ครูจะบันทึกเนื้อหาการสอนของครู เพื่อช่วย โรงเรียนจะสอนลูกเสือสอนตามโรงเรียนวังไกลกังวล คอมพิวเตอร์ไม่ได้สอน เพราะไม่มีคอมในโรงเรียนฯใช้วิธีการ ดูทีวีอย่างเดียว และ ไม่ได้มีการซ่อมเสริม ยังไม่เห็นประโยชน์ของการบันทึกผลหลังสอน ไม่รู้ว่าจะบันทึกผลหลังสอนอย่างไร และจะมีประโยชน์อะไร

ครู ป.2 เมตตา นันภักดี (นศ.ฝึกประสบการณ์) ครูให้ นร.ดูตามทีวี และบันทึกใส่สมุด ตัวเอง ครูทำตามทีวี เด็กตื่นเต้นกับการเรียน เพราะกิจกรรมเขาหลากหลาย ถ้าเขามีควมสุข เขาจะร้องเย้ ... ครูจะช่วยจดสาระสำคัญ บางครั้งก็สอดแทรก ท้ายชั่วโมงทบทวน

ครู ป.3 จะให้เด็กดูทีวี ตามตารางออกอากาศ ช่วยนักเรียน สรุป นอกเหนือจากเนื้อหา ใช้หลัก BBL เคาะแก้ว แนะนำบทเรียนไปพร้อมกับครูตู้ วิชาที่มีใบงาน คือ วิชาคณิต แต่ วิชาอื่นไม่ค่อยมี เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ บางครั้งก็ไม่ได้ทดลอง นักเรียนไม่ค่อยทัน ในบางชั่วโมง ครูจะคอยกำกับดูแล กระตุ้น ช่วยเขียนโจทย์

ครู ป.4 ครูพิสมัย หลังเคารพธงชาติ จะวิ่งสนาม BBL หลังจากนั้นให้นักเรียนนั่งสมาธิ เคาะแก้ว สามจังหวะ ให้เด็กมีสมาธิก่อน บางทีให้ท่องสูตรคูณ ศัพท์อังกฤษ ก่อน สอนตามทีวีและสอดแทรกไป ใบงานดูจากคุ่มือเล่มใหญ่ และมีการสรุปท้ายคาบ ว่าเด็กเข้าใจ ..ยังไม่ทำบันทึกหลังสอน แต่ท้ายวัน จะมีการซ่อม เสริม

ครู ป.5 จะให้ นร.ท่องสูตรคูณ อาขยาน ให้ นร.ดูตาม รร. ไกลกังวล นร.จะชอบ (ได้สอนคอม เพราะในชั้นเรียนมีคอมฯ) สนุกกับการสอน เด็กๆ จะ ชอบ คณิต ศิลปะ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษจะยากทำไม่ค่อยได้ ครูก็จะสอนซ่อมเสริม อังกฤษ วิทย์ นร.อ่อนมาก ใบงานสองวิชาไม่ตรงกับโรงเรียนต้นทาง อุปสรรค ขาดแคลน ไม่มีเครื่องพิมพ์ บางครั้งก็ถ่ายเอกสารและมาเบิกเงินกับ ข้อดีกับครู คือ ตัวเองไม่ได้เรียนสายครู ไม่ตรงวิชาเอก ทำให้ช่วยได้เยอะ แต่ เด็กพิเศษ เด็กมีความรู้มากขึ้น หลังจากดูทีวี และมีการโต้ตอบกับทางทีวี

ป.6 ช่วยได้เยอะ เพราะครูไม่เก่งทุกวิชา ตอนเช้า จะให้ นร.เคาะ เป็นกิจกรรม BBL การเคาะจังหวะจะช่วย นักเรียนได้มาก จะมีการศึกษาคู่มือล่วงหน้า สิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไร ไปหาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต ครูคอยเสริม และสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ ก่อนเรียนหลังเรียน คณิตศาสตร์

สิ่งที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข

  • 1.ศึกษาคู่มือทางไกลฯ และจัดทำแผนหรือกำหนดการสอนเพิ่มเติม เนื่องจากในคู่มือมีรายละเอียดยังไม่มาก
  • 2.ต้องมีการบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง
  • 3.จัดหาอุปกรณ์ในการจัดพิมพ์ สื่อ ใบงาน ใบกิจกรรม
  • 4.ปัจจุบัน คณะครูอยู่ระหว่างการปรับปรุง เรียนรู้ ทำความเข้าใจกับการสอนในรูปแบบนี้ ยังมีเรื่องต้องได้รับการปรับปรุงอีกเช่น การนำ edltv มาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และการปรับปรุงหลักสูตร
  • 5.วิชาภาษาอังกฤษ จะยาก ศัพท์ยาก มากเด็กตามไม่ทัน ควรต้องมีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพิ่มเติม
  • 6.การสอนแบบนี้ ต้องมีครูครบชั้นจึงจะมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงเรียนต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า

สะท้อนผล โดย ศึกษานิเทศก์

ศน.สายรุ้ง

สังเกต ป.5 นร.14 คน บรรยากาศชั้นเรียน น่าอยู่ สะอาด มีมุม สำหรับอ่าน โต๊ะเก้าอี้ มีสีสัน กระตุ้นสมอง พื้นห้องก็มีบัตรคำ เล็กๆ ติดไว้ และใส่ใจในรายละเอียด การจัดตั้งทีวีมีความเหมาะสม พฤติกรม นร.สนใจ และมีการทำความเคารพครูตู้ นร.โต้ตอบ วิชา ที่นร.ชอบ คือ คณิตศาสตร์ เพราะ อธิบายได้ง่ายและเข้าใจ แบบฝึกหัด จะสอดคล้องกับ ในทีวี เด็กบอกว่า ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ ยากมากและตามไม่ทัน วิทยาศาสตร์ บางครั้งได้ทดลอง บทเรียนกับใบงาน บางครั้งไม่สอดคล้องกัน พฤติกรรม ครูอ่อนโยน คุยกับเด็กเบาๆ กระตุ้นและอธิบายเป็นรายบุคคล ครูควรปรับที่นั่ง นักเรียนบ้าง เพราะผังเป็นตัว U ควรสลับที่นั่ง ครูควรช่วยกำกับ ให้สามารถจัดกิจกรรม และทีวีจะช่วยได้ในสิ่งที่ถนัด

ศน.พรเพ็ญ

ชั้น เรียนครูอาภรณ์ นักเรียน กระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการตอบคำถาม ให้ความสนใจ และตอบคำถามตลอดเวลา ครูผู้สอน จะสอนเพิ่มเติม ตามจอทีวี ครูควรดูคู่มือ ประกอบ เพื่อที่จะให้ได้ดูสื่อการเรียนรู้ล่วงหน้า ศัพท์บางคำยากสำหรับเด็ก แต่นักเรียน ไม่พร้อมทุกคน ครูต้องกระตุ้นและ feedback ตอลดเวลา มีเด็กบางคนไม่ทัน ครูควรแก้ปัญหา ควรจะให้ นร.พูดตาม และมีการซ่อมเสริม บทบาทของครู ไม่ควรพูดแทรก เสริม ..บริบท สะอาดน่าอยู่

ศน.กชพร ชั้นเรียน สะอาดน่าอยู่ ครูควรเปลี่ยนมุม บ่อยๆ กระตุ้น นร. ระยะห่าง และการนั่ง ไม่ควรมีที่บังกัน แถวสุดท้ายจะมองไม่เห็น ควรปรับมุมมอง การรับชม ควรมีจังหวะในการเสริม สอดแทรก ไม่ควร แทรกตลอด และครูมีการสรุปบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ จับประเด็นช่วยนักเรียน และต้องมีการบันทึกผลหลังสอนทุกครั้ง ลักษณะของการบันทึก ต้องบันทึกพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้ว่าเป็นอย่างไร เด็กบรรลุจุดประสงค์หรือไม่ และหาวิธีการแก้ไข ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนการสอน และบันทึกผลหลังสอนทุกครั้ง สำหรับครู ป.2 สอนคณิตศาสตร์ ครูต้องดูหลักสูตร ศึกษาบทเรียน เตรียมการสอนล่วงหน้า ครูต้องมีแผนการสอน เพราะจะได้ ตรวจสอบการบรรลุตาม ตชว. มฐ. และต้อง บันทึกผลหลังสอน ต้องบันทึกว่า บรรลุจุดประสงค์ การสอนไหม .ฯ แต่ถ้ามี นร.ไม่บรรลุ ต้องสอนซ่อมเสริม ครูต้องสรุป แนวคิดให้กับนักเรียนหลังการสอน ทุกครั้งด้วย และครูต้องวัดผลในชั้นเรียน ด้วย

ศน.ดุสิต

บรรยากาศน่าอยู่ การนั่งเรียนต้องหันหน้าเข้าหาทีวี ให้เด็กทุกคนได้มีมุมดูทีวี ชัดเจน ต้องมีการบันทึกผลหลังสอน ครูต้องเตรียมการสอน อาจจะทำให้เป็นกำหนดคร่าวๆ เพื่อให้ได้รู้ ว่าจะสอนอะไร ในแต่ละวัน ครูต้องให้รายละเอียดและคำสำคัญ รร.ต้นแบบ กิจกรรมลูกเสือต้อง ออกกำลังกาย ครู เป็นผู้สำคัญที่สุด

ศน.นุชรัตน์

ชั้นเรียนน่าอยู่ ครูมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ในวิชาที่สังเกตพบว่าการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาตร์ เนื่องจากครูไม่ได้จบวิชาเอกโดยตรง การสรุปบทเรียนจึงควรศึกษาเพิ่มเติมและจับแนวคิด (concept) การสอนครั้งนั้นๆ ให้ได้เพื่อนำมาสรุปบทเรียนพร้อมๆ กับนักเรียน ครูเพิ่มเติมในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ และ การสอนแบบ PBL ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง

ศน.ราตรี

ครู เสียงดัง ฟัง ชัด เอาใจใส่ ห้องเรียนน่าอยู่ ชั้นเรียนมีมุมห้อง ข้อปรับปรุง เทอมหน้าจะมีการใช้ประโยชน์ ขณะนี้ กำลัง ศึกษา และปรับตัวเข้ากับ การจัดการศึกษาทางไกล มีการทำกิจกรรม โดยใช้หลัก BBL จุดเด่น ทำให้เด็กเรียนได้ครบหลักสูตร มีห้องสวยงาม มุมสบาย นร.น้อย ทำให้ครูดูแลได้ง่าย แต่การทำกิจกรรมกลุ่ม อาจจะจัดกิจกรรมได้ ไม่ดีนัก ข้อเสีย คือ สงสัยถามไม่ได้ ควรดูจังหวะการ พูดคุยแทรกกับทีวี ครูต้องมีจังหวะในการแทรก และ ให้ นร.เปลี่ยน อริยาบท ครูเป็นมิตรกับเด็ก

รอง ผอ.สพป.กฤติชยา .

จากการสังเกตชั้นเรียน ป.3 นร.ก็มีทั้งได้ และไม่ได้ มี นร.เรียนช้า 2 คน ครู จะช่วยสรุปประเด็น ครูมีการนำไฟล์วิดีโอ มาใช้กับ ทีวี เพื่อช่วยแก้ปัญหาในวิชาที่ตามไม่ทัน หรือ สอนเสริม ในวิชาเพิ่มเติม ควร นำ HD มาใช้ประโยชน์ให้อย่างเต็มที่ เช่น มีใบงาน ใบความรู้ ครูอาจจะนำมาศึกษา และ นำมาสอน นร.ล่วงหน้า หรือ สรุป เพิ่มเติมจากครูในทีวีสอน ซึ่งน่าจะช่วยให้การสอน เกิดประโยชน์ ให้ครูทุกคน ตระหนักคำว่าต้นแบบ ต้องทำให้เป็นแบบอย่างของคนอื่นได้ และให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง และพยายามปรับปรุงแก้ไข การจัดกิจกรรมของตัวเอง

หมายเลขบันทึก: 583985เขียนเมื่อ 14 มกราคม 2015 23:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มกราคม 2015 23:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-ตามมาอ่านและให้กำลังใจครูครับ

-พรุ่งนี้วันครู....ขอร่วมระลึกถึงพระคุณครูทุกท่านด้วยนะครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี