รับรางวัลศรีมอดินแดง..2557

รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

วันที่ 1 ธันวาคม 2557

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีพุทธศักราช 2557 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธี ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญา ระดับปริญญาเอก 193 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 100 คน ปริญญาโท 2,024 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 คน ปริญญาตรี 5,616 คน รวม 7,936 คน

....

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง และรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ดังคำกราบบังคมทูล ตามลำดับ

...

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นายสมชาย จุลนิติ์
รางวัลพระธาตุพนมทองคำศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ศาสตราจารย์สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ ศาสตราจารย์บังอร ศรีพานิชกุล
รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ นางอุบล จ๋วงพานิช
รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ นายธนภพ ณ นครพนม

http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0007826&l=th

ข่าวจาก web KKU


....

....


นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตราชการ ในวันที่เข้าไปอยู่ในบรรยากาศนั้น เป็นความปลื้มปิติของตนเองและครอบครัว

ขอจารึกไว้ในโกทูโน ไว้เพื่อจดจำว่า...

ครั้งหนึ่ง....เราได้รับพระราชทานรางวัลฯ..จากพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ

รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ นางอุบล จ๋วงพานิช

ขอบคุณ..ผู้ป่วยและครอบครัวที่ทำให้เราได้พัฒนาระบบการดูแลจนเป็นที่ประจักษ์

ขอบคุณ..พ่อ แม่ ที่ให้กำเหนิด

ขอบคุณ..ครอบครัวของเรา..ที่สนับสนุนให้ทำงานที่เรารัก

ขอบคุณทีมสหสาขาวิชาชีพ

ขอบคุณ..เพื่อนร่วมงานที่ร่วมมือ ร่วมใจ กันทำงานเสมอมา ดังนั้นรางวัลนี้เป็นของเพื่อนร่วมงานทุกคน

ขอบคุณผู้บริหารงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอบคุณคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น...ที่สนับสนุนให้ทำงานทั้งทุนทรัพย์ เอื้ออำนวยในทุกสิ่ง เสมอมา

ขอบคุณ...พื้นที่โกทูโน ที่ทำให้เราได้ฝึกฝนความคิด จากการมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วสามารถลงมือทำ

จนมีวันนี้คะ....

แก้ว

3/12/2557 at 6.24 am

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (16)

นายเตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบภาพและดอกไม้ยินดี

มอบภาพ

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบภาพให้

พร้อมนี้ทีมคณะพยาบาลศาสตร์ มข ร่วมถ่ายภาพค่ะ

ท่านคณบดี แพทย์ มข รศ นพ ชาญชัย พานทองวิริยกุล มอบช่อดอกไม้

เพื่อน NU6 &KKU13

ขอบคุณผู้ติดตาม ดร.รัชนี นามมาตย์ และน้องไก่ ที่ติดตามดูแลตลอดวันค่ะ

ยินดีด้วยอย่างยิ่งครับพี่แก้ว :-)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับพี่แก้ว ^_^

เขียนเมื่อ 

โชคดีหลายชั้นเลยนะครับพี่แก้ว...เพราะความตั้งใจ พยายาม และความทุ่มเทของพี่แก้วนะครับ

ขอบคุณ อ ธวัชชัย

ที่่ได้พัฒนาพื้นที่โกทูโน ที่ทำให้พี่แก้วได้เรียนรู้ เข้าถึงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขา

ได้ฝึกฝน ได้ทบทวนตัวเอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ

ขอบคุณ อ นุ และทิมดาบ

พี่แก้วนับถือเป็นเพื่อนที่คอยให้กำลังใจ ทำให้เกิดพลังดีดีในการทำงานค่ะ

ชื่นชมยินดีกับพี่แก้วด้วยคนนะคะ

บุคคลตัวอย่างที่สร้างงานคุณภาพในทุกที่ที่ตนอยู่ค่ะ

ยินดีด้วยค่ะพี่แก้ว

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับพี่แก้ว

เย้ๆๆ

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยค่ะพี่แก้วคนเก่ง


เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยครับพี่แก้ว

ถือเป็นโอกาสดี ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบันทึกของคุณอุบลนะคะ รู้สึกภาคภูมิใจไปด้วย ขอบคุณที่ช่วยกันพัฒนาวิชาชีพค่ะ

ขอบคุณค่ะ ดร ดารนี