​พิธีตั้งศาลฯ

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี

เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทั้งนี้สำหรับบริเวณที่ตั้งศาลฯ เดิมนั้นจะได้ทำการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่

จึงได้ทำการย้ายศาลฯ ไปตั้งใหม่บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุด ในพิธีดังกล่าวมีบุคลากร และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เข้าร่วม.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)