วันนี้ตอนเที่ยง ผมได้เข้าไปที่โปรแกรม ระบบข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนากำลังคน (HRD)  ของ สสจ.พัทลุง ทางหน้าเวบเพื่อบันทึกข้อมูลส่วนที่เป็นความต้องการพัฒนาตนเองในปี 2549 เป็นการแสดงความประสงค์ไว้ (เปิดให้ทุกคนได้แสดงความจำนงค์เหมือนกัน) เพื่อ สสจ.จะได้นำไปสรุปประมวลผลในภาพรวม ก่อนวางแผนในการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป สำหรับปีนี้ผมจึงได้แสดงความประสงค์ที่จะได้รับการพัฒนาตนเองดังนี้ครับ

     1. การจัดการความรู้ ด้วยเหตุผลว่าผมยังไม่เคยรู้จักที่เป็นเชิงทฤษฎีมาก่อนเลย ซึ่งถ้าได้รู้จัก และได้เรียนรู้ น่าจะอำนวยให้ผมได้นำมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ทำอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการนำมาถ่ายทอดสู่ทีมงานฯ ต่อไปด้วย
     2. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้วยเหตุผลว่าที่คิดว่าการทำหน้าที่เป็นนักวิชาการของหน่วยงาน ถ้าหากไม่เข้าใจการบริหารจัดการโดยเฉพาะการจัดการเชิงกลยุทธ์แล้ว จะทำให้เราไม่สามารถเข้าใจและเชื่อมประสานกับผู้บริหารได้อย่างเข้าใจ จะทำให้การทำงานไม่สามารถบรรลุไปได้ดี อีกทั้งหากเราเข้าใจกระบวนการนี้ดีขึ้น ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้บริหารไม่ให้หนักใจกับการทำงานที่เรารับผิดชอบมากนัก เรียกว่ามีความสุขกันทั้ง 2 ฝ่าย สุดท้ายประชาชนก็น่าจะได้รับผลกระทบที่ดีจากความสุขที่ว่านี้ด้วย

     3. การจัดการโครงการ “Project Manager” ด้วยเหตุผลที่ผมจะต้องรับผิดชอบโครงการใหญ่ ๆ โครงการหนึ่งในปี 2549 ที่อาจจะต้องมีการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบให้มากกว่าที่ทำอยู่ เพราะปีที่ผ่านมาผมก็พบว่าโครงการที่ผมรับผิดชอบมีปัญหาอยู่มากเช่นกัน จึงน่าจะได้เรียนรู้ในส่วนนี้ เพิ่มเติม