การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันนี้มี Blog ซึ่งเป็นขุมความรู้ที่สำคัญในการสร้างคลังความรู้ดังกล่าวและเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างมาก ผมเองจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการประชุมผ่าน Blog เพื่อสร้างคลังความรู้ของสำนักงานเลขานุการ

   คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับการไปประชุม ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยให้สิทธิ์ในการไปประชุม ฝึกอบรม ได้ปีละไม่เกิน 3 ครั้งในวงเงิน 15,000 บาทต่อคน กรณีที่ผู้มีความประสงค์จะขอใช้สิทธิ์ไป หากผู้บริหารได้มอบให้ไปก็ไม่ได้นับจำนวนครั้ง หลังจากกลับมาก็จะต้องสรุปรายงานการไปประชุมฝึกอบรม สัมมนา เสนอให้คณบดีได้รับทราบ สำหรับในสำนักงานเลขานุการ ผมเองได้พยายามจัดกิจกรรม K-sharing เพื่อแบ่งปันความรู้กันในสำนักงานเลขานุการ ส่วนใหญ่ที่ผ่านมากิจกรรมจะเริ่มจากที่ผม ได้ถ่ายทอดความรู้ใหม่ที่ได้ไปประชุมมาให้บุคลากรในสำนักงานเลขานุการได้รับทราบ แต่ตอนหลังไม่ค่อยมีเวลา (ความจริงไม่อยากใช้คำนี้...เพราะผู้บริหารไม่ให้ใช้ สิ่งสำคัญอยู่ที่การบริหารเวลาของตัวเอง) จึงได้แต่เพียงสรุปรายงานการไปประชุม บางคนก็มีถ่ายเอกสารเป็นรูปเล่มแจกให้ตัวแทนงานได้รับทราบ (น่ารักมากครับ) วันนี้มี Blog ซึ่งเป็นขุมความรู้ที่สำคัญในการสร้างคลังความรู้ดังกล่าวและเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างมาก ผมเองจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการประชุมผ่าน Blog เพื่อสร้างคลังความรู้ของสำนักงานเลขานุการ บางคนได้ส่งสรุปการไปประชุมทาง e-mail มาให้ผมก็ได้นำลง Blog เพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับทราบด้วย เช่น นักวิชาการพัสดุ (คุณขวัญเรือน) ไปประชุมมา ได้ส่ง e-mail มาให้และผมได้นำลงใน Blog พัสดุมน.-สหเวช (ชุมชนคนพัสดุ) http://gotoknow.org/archive/2005/10/14/17/10/46/e5374

     วันนี้ผมยอมรับว่า Blog เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการความรู้ ช่วยพัฒนาคน พัฒนางาน และหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)