คณะสหเวชศาสตร์ มีการประเมินบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเลขานุการ 2 กรณี คือ กรณีลูกจ้างชั่วคราวใหม่ และกรณีลูกจ้างชั่วคราวเดิม

  • กรณีลูกจ้างชั่วคราวใหม่ จะมีการประเมินการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (ทดลองงาน) ผู้ประเมินได้แก่ ผู้บริหาร (รองคณบดีที่กำกับดูแล) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (เลขานุการคณะ) เพื่อนร่วมงาน (ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการ) และ ผู้ใช้บริการ (อาจารย์ในคณะ)ใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย  โดยให้ผู้ที่ถูกประเมินจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ในรอบ 6 เดือน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการประเมิน กรณีที่ประเมินแล้วผ่าน ก็จะต่อสัญญาจ้างให้ครบ 1 ปี แต่ถ้าไม่ผ่านก็เลิกจ้าง (แต่ทางหน่วยงานยังไม่มีครับ)
  • กรณีลูกจ้างชั่วคราวเดิม จะมีการประเมินการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ผู้ประเมินและหลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมินเหมือนกับลูกจ้างชั่วคราวใหม่ สำหรับผลการประเมินของลูกจ้างชั่วคราวเดิม จะมีผลต่อการต่อสัญญาจ้าง 1 ปี หรือ 6 เดือน แล้วแต่ผลการประเมิน นอกจากนี้ก็มีผลต่อการพิจารณาโบนัสด้วยครับ

    บางคนอาจจะสงสัยสำหรับกรรมการ 2 ท่านหลัง (เพื่อนร่วมงาน และผู้ใช้บริการ) ที่ประเมินว่าได้มาอย่างไร คำตอบคือ การจับฉลากครับ เมื่อประเมินเสร็จจะมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ที่ถูกประเมินได้รับทราบครับ เมื่อวานศุกร์ที่ผ่านมา (21 ตุลาคม 48) ท่านคณบดี (รศ.มาลินี) ซึ่งทำหน้าที่เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารด้วย ได้ทำหน้าที่แจ้งผลการประเมินกับลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเลขานุการด้วยตนเอง ใช้เวลาตลอดทั้งวัน ในขณะที่ต้องเซ็นแฟ้มไปด้วยครับ (อาจารย์บอกว่าสามารถทำหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน) ผลจากที่ท่านคณบดีได้พูดคุยกับผู้ถูกประเมินก็สามารถนำมาปรับ JD ได้อีกด้วย แต่การประเมินในรอบหน้าอาจจะเปลี่ยนเพราะท่านคณบดีแจ้งว่าจะมุ่งเน้นผลงาน

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ