โครงสร้างสำนักงานเลขานุการในหน่วยงานย่อยที่มีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานของแต่ละแห่ง ในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ขณะนี้มีการแบ่งโครงสร้างของสำนักงานเลขานุการ ดังนี้

   งานธุรการ

 • หน่วยสารบรรณ
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • หน่วยประชุม
 • หน่วยประชาสัมพันธ์
 • หน่วยเลขานุการ

    งานการเงินและพัสดุ

 • หน่วยการเงิน
 • หน่วยพัสดุ

     งานนโยบายและแผน

 • หน่วยนโยบายและแผน
 • หน่วยบุคคล
 • หน่วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • หน่วยวิจัย
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์

     งานบริการการศึกษา

 • หน่วยวิชาการ
 • หน่วยกิจการนิสิต
 • หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

     งานห้องปฏิบัติการ

 • หน่วยห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
 • หน่วยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • หน่วยห้องปฏิบัติการรังสีเทคนิค
 • หน่วยห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด

     ตอนนี้ในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ กำลังปรับหน้าที่และขอบข่ายงานอยู่ วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมนี้ รศ.มาลินี (คณบดี) นัดประชุมและสรุปหน้าที่และขอบข่ายงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวหน้าที่และขอบข่ายงาน เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้เห็นชอบในหน้าที่และขอบข่ายที่ตนได้รับมอบหมายแล้วจะมีการลงนามใน JD 2  (เหมือนกับเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติงาน..Performance Agreement) เกี่ยวกับโครงสร้างของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ โดยส่วนตัวผมอยากให้มีหน่วยงานย่อยเพิ่ม แต่ไม่ได้เพิ่มคน  คือ หน่วยทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม หน่วยควบคุมภายใน หน่วยวิจัยสถาบัน และหน่วยประกันคุณภาพ ผมยินดีรับผิดชอบสำหรับหน่วยงานย่อยที่เพิ่ม คณบดีได้อ่าน blog นี้อาจจะ OK หรือ ไม่ Ok ก็ได้ .... เพราะมีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการอยู่ครับ  

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ