โครงสร้างสำนักงานเลขานุการ (2)

โดยส่วนตัวผมอยากให้มีหน่วยงานย่อยเพิ่ม แต่ไม่ได้เพิ่มคน คือ หน่วยทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม หน่วยควบคุมภายใน หน่วยวิจัยสถาบัน และหน่วยประกันคุณภาพ

  โครงสร้างสำนักงานเลขานุการในหน่วยงานย่อยที่มีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานของแต่ละแห่ง ในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ขณะนี้มีการแบ่งโครงสร้างของสำนักงานเลขานุการ ดังนี้

   งานธุรการ

 • หน่วยสารบรรณ
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • หน่วยประชุม
 • หน่วยประชาสัมพันธ์
 • หน่วยเลขานุการ

    งานการเงินและพัสดุ

 • หน่วยการเงิน
 • หน่วยพัสดุ

     งานนโยบายและแผน

 • หน่วยนโยบายและแผน
 • หน่วยบุคคล
 • หน่วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • หน่วยวิจัย
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์

     งานบริการการศึกษา

 • หน่วยวิชาการ
 • หน่วยกิจการนิสิต
 • หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

     งานห้องปฏิบัติการ

 • หน่วยห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
 • หน่วยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • หน่วยห้องปฏิบัติการรังสีเทคนิค
 • หน่วยห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด

     ตอนนี้ในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ กำลังปรับหน้าที่และขอบข่ายงานอยู่ วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมนี้ รศ.มาลินี (คณบดี) นัดประชุมและสรุปหน้าที่และขอบข่ายงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวหน้าที่และขอบข่ายงาน เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้เห็นชอบในหน้าที่และขอบข่ายที่ตนได้รับมอบหมายแล้วจะมีการลงนามใน JD 2  (เหมือนกับเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติงาน..Performance Agreement) เกี่ยวกับโครงสร้างของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ โดยส่วนตัวผมอยากให้มีหน่วยงานย่อยเพิ่ม แต่ไม่ได้เพิ่มคน  คือ หน่วยทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม หน่วยควบคุมภายใน หน่วยวิจัยสถาบัน และหน่วยประกันคุณภาพ ผมยินดีรับผิดชอบสำหรับหน่วยงานย่อยที่เพิ่ม คณบดีได้อ่าน blog นี้อาจจะ OK หรือ ไม่ Ok ก็ได้ .... เพราะมีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการอยู่ครับ  

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

พิชัย
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

โครงสร้างการบริหาร ในความเห็นผม ควรมีหน่วยงานหลักให้น้อย งานหลักดังนี้(แล้วค่อยแบ่งย่อยภายใต้งานหลัก)

 1.งานอำนวยการ หรือ งานบริการและอำนวยการ

   

    1.1หน่วยธุรการ(สารบรรณ/อาคารและสถานที/ยานพาหนะ/ปชส/การประชุม)

     1.2หน่วยนโยบายและแผน(แผน/สารสนเทศ/วิจัย/การเจ้าหน้าที )

     1.3หน่วยคลังและพัสดุ

2.งานสนับสนุนการศึกษา(บริการวิชาการ/การเรียนการสอนฯ)

     ดังนั้นจะมีหัวหน้าทีม 2 คน(หัวหน้างานหรือเรียกผอ.กลุ่มงานก็ได้ ชึ่งผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มจะต้องเป็นข้าราชการพันธ์ใหม่

มีความสามารถสูงในด้านการจัดการ เรียกว่า 2 แม่ทัพใหญ่ที่จะเป็นมือเป็นสมองให้ท่านคณบดี(ชึ่งทำงานมีวาระ)

     

หมายเลขบันทึก

5727

เขียน

22 Oct 2005 @ 14:14
()

แก้ไข

17 Apr 2012 @ 23:10
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก