แนวคิดหลัก 12 ประการ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรื่องเล่าแก่ ผู้ก่อการดี "ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพอำเภอเขาชัยสน" แนวคิดหลัก 12 ประการ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (H. Emerson, 1911-1913)

     สืบเนื่องจากเมื่อวาน (21 ต.ค. 2548) ผมได้ไปเป็นวิทยากรนำฯ ในการเตรียมทีมเพื่อยกร่างและทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ระดับอำเภอเขาชัยสน ซึ่งได้เขียนไว้แล้วที่ ผู้ก่อการดี "ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพอำเภอเขาชัยสน" สิ่งหนึ่งที่ผมได้นำไปยกเป็นเรื่องเล่าด้วยก็คือ แนวคิดหลัก 12 ประการ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (H. Emerson, 1911-1913) ซึ่งผมนำมาใช้เป็นแนวทางการทำงานของตนเองอยู่ จึงจะนำมาบันทึกไว้ที่นี่ด้วย ดังนี้ครับ

          1. การพยายามทำความเข้าใจ และกำหนดแนวคิดในการทำงานให้กระจ่างแจ้ง
          2. พิจารณาความเป็นไปได้ของงานที่จะทำหรือจะดำเนินการ โดยใช้หลักสามัญ
          3. การให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำแก่ใคร ต้องมีความสมบูรณ์และถูกต้อง เป็นเรื่องใหญ่
          4. การรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน ให้เป็นนิสัย
          5. ต้องทำงานด้วย หลักความยุติธรรม เป็นเบื้องต้น
          6. หลักการทำงาน ต้องให้มีความเชื่อถือได้ รวดเร็ว ฉับพลัน และมีการจัดทำรายงานไว้เป็นหลักฐานเสมอ เช่นการเขียนบันทึกไว้ใน Blog เป็นต้น
          7. ต้องแจ้งลักษณะการดำเนินงานให้ทีมงาน เพื่อนร่วมงาน ทราบอย่างทั่วถึง และเข้าใจตรงกัน
          8. การทำงาน ต้องให้เสร็จทันเวลา ไม่งั้นไม่เกิดประโยชน์อะไร หรือจะนำไปสู่ความไม่เชื่อถือในวันหลัง ๆ
          9. ผลงานที่ได้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับกันได้
          10. มุ่งมั่นว่าการดำเนินงานของเรา คนอื่นจะสามารถนำไปยึดเป็นมาตรฐานได้
          11. จากนั้นก็พยายามกำหนดมาตรฐานของการดำเนินงานของเรา ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกสอนงานแก่ทีมฯ หรือเพื่อนร่วมงานได้
          12. รู้จักการให้รางวัลแก่ผู้ที่ทำงานดี ซึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่คำชื่นชมที่จริงใจ หรืออย่างอื่นตามแต่โอกาส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)