แผนดำเนินงานห้องปฏิบัติการ

การควบคุมภายในน่าจะบูรณากับการประกันคุณภาพได้ ตามแนวการประกันคุณภาพจะมีการ SWOT ก่อน ส่วนการควบคุมภายจะเริ่มจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ทั้งหมดนี้ทำเป็นเรื่องเดียวกันได้

   การจัดทำแผนดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการ มักพบกับอุปสรรคแต่บางหน่วยงานก็อาจไม่มีปัญหา โดยเฉพาะสำนักงานเลขานุการที่อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีงานห้องปฏิบัติการอยู่ในโครงสร้างด้วย จำเป็นจะต้องจัดทำแผนดำเนินงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.มาลินี (คณบดี) ได้เชิญคณะกรรมการควบคุมภายในของคณะเข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาทุกสาขา เลขานุการคณะ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมประชุม ได้มีการพูดถึงแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งพอพูดถึงการควบคุมภายในของสำนักงานเลขานุการ ก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ ที่ควรจะมีการควบคุมภายใน เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐาน จำเป็นที่จะให้เจ้าหน้าที่ในงานห้องปฏิบัติการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางระบบควบคุมภายในห้องปฏิบัติการ หลังจากประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในเสร็จ รศ.มาลินีได้แจ้งให้ผมเรียกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมาประชุมเกี่ยวกับการควบคุมภายในห้องปฏิบัติการ และได้มอบให้ผมทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในใหม่ โดยให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของทุกภาควิชา เป็นกรรมการควบคุมภายในด้วย ผมเลยได้แนวคิดขึ้นมาว่า การควบคุมภายในน่าจะบูรณากับการประกันคุณภาพได้ ตามแนวการประกันคุณภาพจะมีการ SWOT ก่อน ส่วนการควบคุมภายจะเริ่มจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ทั้งหมดนี้ถ้าทำเป็นเรื่องเดียวกันและให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไปจัดทำแผนดำเนินงานห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การตัตสินที่รศ.มาลินีได้เคยแสดงความคิดเห็นไว้เกี่ยวกับงานห้องปฏิบัติการ และผมได้นำมาเขียนใน Blog  http://www.gotoknow.org/archive/2005/08/11/08/40/15/e2267 จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถบูรณาการระหว่างการประกันคุณภาพกับการควบคุมภายในได้ พูดแบบภาษาชาวบ้านก็เรียกว่า ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ครับ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานจริงมีความคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)