KKU_KM ปี ๒๕๔๙ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญประชุม เพื่อจัดทำแผน เพื่อนำ"การจัดการความรู้" เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะสนับสนุน ผลักดัน ให้นำ"การจัดการความรู้"มาเป็น " เครื่องมือ" ส่วนหนึ่งในการ "พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน และ พัฒนาองค์กร" จึงขอเรียนเชิญกรรมการ เข้าร่วม ปรึกษาหารือ เพื่อ "ลปรร" ประสบการณ์ และ ตั้ง "เป้าหมาย" ร่วมกัน ใน วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SME ชั้น ๖ ศูนย์บริการวิชาการ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลากร รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท เป็น " คุณเอื้อ" จึงเรียนมาให้ทราบทั่วกันท่านใดมีความคิดเห็น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม "F2F" ( Face to Face) กรุณาส่งความคิดเห็นมาทาง "B2B" หรือ Blog ได้ครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)