วิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการ (2)

ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่กล้าฟันธง ว่าหน่วยงานของตนเองจะเป็นอะไรในอนาคต

  สำนักงานเลขานุการคณะในมน. ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ไปหลายหน่วยงานแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 1 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนจาก ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน เป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน สำหรับสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนดังกล่าว แต่ได้เคยมีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งเคยเขียนใน Blog ไว้  http://www.gotoknow.org/archive/2005/06/21/08/56/56/e352  และวันนี้วิสัยทัศน์ของคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนมุ่งเน้นการเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย

   ผมได้สังเกตวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นไปที่การให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่กล้าฟันธง ว่าหน่วยงานของตนเองจะเป็นอะไรในอนาคต ผมได้ไปดูงานที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการ แล้วเป็นวิสัยทัศน์ที่ท้าทายมาก ที่จะเป็นหน่วยงาน Number one แต่ของอะไรนี้ผมไม่แน่ใจ วันนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรมุ่งเน้นที่จะไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย รวมถึงคณะสหเวชศาสตร์ที่ฟันธงแล้วอย่างชัดเจนว่า ภายในปี 2553 จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ในวันที่ 26 ตุลาคม นี้จะมีการวิพากษ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ ผมเองตั้งใจไว้ว่าหลังจากที่คณะได้มีการวิพาษ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดเสวนาภาษาออฟฟิศ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสำนักงานเลขานุการให้สอดคล้องกับคณะ โดยเป็นการรวมตัวกันของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการทุกคนครับ

    ในปฏิบัติการที่ดีขององค์ประกอบที่ 1 ได้กำหนดไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษาพึงกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถาบันให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน และมีแผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

    สำนักงานเลขานุการไหนที่มีวิสัยทัศน์ ที่ท้าทายของเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับ  เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)