ภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการ (2)

สำนักงานเลขานุการในมน.ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 10 เป็นข้อสรุปออกมาตามโครงสร้างของหน่วยงาน

    ผมเองได้สับสนกับภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการมาพอสมควร เพราะหาข้อสรุปไม่ได้ หลายคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป เพราะสำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานย่อยในคณะ และคณะมีภารกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือ สอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แต่พอมาถึงสำนักงานเลขานุการซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ ภารกิจจะแตกต่างจากหน่วยงาน Teaching ดังนี้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดภารกิจให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน  ในการประเมินการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่ผ่านมาไม่ได้มีการประเมินในองค์ประกอบที่ 10 แต่ขณะนี้สำนักงานเลขานุการในมน.ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 10 เป็นข้อสรุปออกมาตามโครงสร้างของหน่วยงานครับ

    ภารกิจของของสำนักงานเลขานุการในกลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

  • งานธุรการ
  • งานการเงินและพัสดุ
  • งานนโยบายและแผน
  • งานบริการการศึกษา

    ภารกิจของสำนักงานเลขานุการในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  • งานธุรการ
  • งานการเงินและพัสดุ
  • งานนโยบายและแผน
  • งานบริการการศึกษา
  • งานห้องปฏิบัติการ

     สำหรับปฏิบัติการที่ดี แลเกณฑ์การตัดสิน ซึ่งได้มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน office KM  ได้เคยเขียนไว้ใน Blog ครับhttp://www.gotoknow.org/archive/2005/06/21/10/47/44/e356

 บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#office#ภารกิจหลัก

หมายเลขบันทึก: 5719, เขียน: 22 Oct 2005 @ 10:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)