KKU_Innovation ( 4 )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เชิญคณะทำงานประชุม วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘

  เพื่อให้การดำเนินการเตรียมการดำเนินงานจัดแสดง "เทคโนโลยีและนวตกรรม" ประจำปี ๒๕๔๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญ คณะทำงานทุกคณะ "ศ่งแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ในส่วนที่รับผิดชอบ ภายใน วันที่ ๒๖ ตุลาคม " ทั้งนี้เพื่อรวบรวมและพิจารณาในวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมการชั้น ๕ ศูนย์บริการวิชาการ

  กิจกรรมดังกล่าวได้เรียนนำเสนอความเห็นชอบ ที่ประชุมคณบดี และ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือจากคณะวิชา หน่วยงานต่างๆ โปรดเตรียมนำเสนอ "จุดเด่น หรือ สิ่งที่เป็นผลงาน ความภาคภูมิใจ ในรอบปีการศึกษา หรือ ปี งบประมาณ ๒๕๔๘" โดยกิจกรรมนี้ ทางกรรมการสภามหาวิทยาลัย จะมาเป็นผู้ให้ข้อแนะนำเพื่อการพัฒนา โดย จะมีการมอบเกียรติบัตรและประกาศยกย่องผลงาน โดย ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย จะเตรียม งบประมาณสนับสนุน

 อีกทั้งจะมีกิจกรรม การ "ลปรร" ( แลก เปลี่ยน เรียน รู้ )นวตกรรมต่างๆที่นำมาแสดง เช่น " นวตกรรมการเรียนการสอน" "นวตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" "นวตกรรมยานยนตร์และพลังงาน" "นวตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น" "นวตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ" "นวตกรรมสังคม ศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรม" ในงานดังกล่าวจะจัดในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ และ จะมีการจัด "ประกวดดนตรีไทย" ชิงถ้วยพระราชทาน และ อื่นๆ อีกมากมาย จึงเรียนทาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

 ทั้งนี้ เพื่อให้ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น "องค์กร แห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย" ต่อไป

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#innovation#นวตกรรม#ผลงานประจำปี

หมายเลขบันทึก: 5712, เขียน: 22 Oct 2005 @ 08:21 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)