โครงสร้างสำนักงานเลขานุการ (1)

โดยความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าในหน่วยงานย่อยของงานในสำนักงานเลขานุการที่มีเหมือนกัน ผมได้แสดงไว้ข้างต้นนั้น น่าจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินได้ครับ

    โครงสร้างสำนักงานเลขานุการในมน. ที่แบ่งส่วนงานในสำนักงานเลขานุการส่วนใหญ่เหมือนกัน คือ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ เพราะเป็นมติของสภามหาวิทยาลัย แต่หน่วยย่อยภายในงานจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงาน แต่หน่วยหลัก ๆ ในงานของสำนักงานเลขานุการที่มีเหมือนกัน เช่น

  •  งานธุรการ สำนักงานเลขานุการทุกแห่งในมน. มีหน่วยสารบรรณ
  •  งานการเงินและพัสดุ สำนักงานเลขานุการทุกแห่งในมน. มีหน่วยการเงิน และหน่วยพัสดุ
  •  งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการทุกแห่งในมน. มีหน่วยนโยบายและแผน
  •  งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการทุกแห่งในมน. มีหน่วยวิชาการ
  •  งานห้องปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการทุกแห่ง มีหน่วยห้องปฏิบัติการ

     การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน Office KM เกี่ยวกับการจัดทำองค์ประกอบที่ 10 มีมุมมองที่แตกต่างกันไป เพราะหน่วยงานย่อยของสำนักงานเลขานุการมีแตกต่างกัน บางหน่วยก็อยู่คนละงาน เช่น หน่วยบุคคล สำนักงานเลขานุการบางแห่งอยู่ในงานธุรการ สำนักงานเลขานุการบางแห่งอยู่ในงานนโยบายและแผน  แต่โดยความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าในหน่วยงานย่อยของงานในสำนักงานเลขานุการที่มีเหมือนกัน ผมได้แสดงไว้ข้างต้นนั้น น่าจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินได้ครับ เพราะบางท่านมีความเห็นว่าเกณฑ์การตัดสินไม่ครอบคลุมทุกหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ แต่ในรายละเอียดของเกณฑ์การตัดสินที่ชุมชนสำนักงานเลขานุการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จะมีรายละเอียดที่ประเมินหน่วยงานย่อยที่สำนักงานเลขานุการทุกแห่งในมน.มีเหมือนกันอยู่ครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)