ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ถ้าได้คะแนน 33 – 45 คะแนน แสดงว่าท่านมีความสุขมากกว่าคนทั่วไป ถ้าได้คะแนน 27 – 32 คะแนน แสดงว่าท่านมีความสุขเหมือน ๆ กับคนทั่วไป และถ้ามีคะแนนต่ำกว่า 27 คะแนน แสดงท่านมีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป

     ผมได้รับเอกสารชิ้นหนึ่งที่ สสจ.พัทลุง เป็นดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย หรือที่เรียกว่า Thai Happiness Indicators (THI-15) ซึ่งมีที่มาจาก กรมสุขภาพจิต สำหรับการตอบข้อคำถามให้ตอบ 4 ตัวเลือก คือ ไม่เลย เล็กน้อย มาก และมากที่สุด อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีข้อคำถามทั้งหมด 15 ข้อ

     ผมคิดว่า (เน้นว่าผม) ดีมากนะครับ หากเราได้ทบทวนดูดี ๆ และหาทางเพิ่มความสุขให้แก่ตนเอง น่าจะลองทำดู ลองประเมินกันดู สำหรับเกณฑ์ประเมินผลมีดังนี้ครับ ถ้าได้คะแนน 33 – 45 คะแนน แสดงว่าท่านมีความสุขมากกว่าคนทั่วไป ถ้าได้คะแนน 27 – 32 คะแนน แสดงว่าท่านมีความสุขเหมือน ๆ กับคนทั่วไป และถ้ามีคะแนนต่ำกว่า 27 คะแนน แสดงท่านมีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป ครับ ดังข้อคำถามเหล่านี้ครับ

     1. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข    
     2. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง    
     3. ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้
     4. ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน    
     5. ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน    
     6. ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต    
     7. ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต    
     8. ถ้าสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังท่านจะรู้สึกหงุดหงิด    
     9. ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆ ด้วยตัวท่านเอง    
     10. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา    
     11. ท่านมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ๆ และมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ    
     12. ท่านรู้สึกว่าชีวิตท่านไร้ค่า ไม่มีประโยชน์    
     13. ท่านมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ    
     14. ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยต่อท่าน    
     15. ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)