คณะกรรมการประจำสำนักงานเลขานุการ

มีการบริหารงานสำนักงานเลขานุการ ในรูปของคณะกรรมการ เรียกว่า คณะกรรมการประจำสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย เลขานุการคณะเป็นประธาน มีตัวแทนงานจาก 5 งานร่วมเป็นกรรมการ

   ผมได้มีการบริหารงานสำนักงานเลขานุการ ในรูปของคณะกรรมการ เรียกว่า คณะกรรมการประจำสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย เลขานุการคณะเป็นประธาน มีตัวแทนงานจาก 5 งานร่วมเป็นกรรมการ (งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ) สำนักงานเลขานุการหลายแห่งมีการแต่งตั้งหัวหน้างานเรียบร้อยแล้ว แต่สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ยังไม่ได้มีการแต่งตั้ง มีเพียงเป็นตัวแทนงาน คาดว่าเร็ว ๆนี้ จะมีการแต่งตั้งหัวหน้างานเมื่อ Job Description ของทุกคนในสำนักงานเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนงานได้มาจากการพิจารณาของคนในงาน โดยปกติมีการประชุมกันเดือนละครั้ง โดยประชุมกันตามวาระะที่จัดประชุม เพื่อแจ้งเรื่องเกี่ยวกับที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และเรื่องที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเลขานุการ และเรื่องพิจารณาในสำนักงานเลขานุการ เมื่อประชุมเสร็จตัวแทนงานจะแจ้งเรื่องให้คนในงานได้รับทราบ ตอนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการประจำคณะที่ชัดเจน คือ ประชุมทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน ผมจึงได้นัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้การแจ้งข้อมูลข่าวสารรวดเร็วขึ้น และสามารถนำผลจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะในมติที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขานุการไปให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการได้ครับ ความจริงนอกจากประชุมที่เป็นทางการแล้ว กรณีมีเรื่องจำเป็นและเรื่องเร่งด่วน ก็จะเรียกประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้งานในคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)