ทางคณะสหเวชศาสตร์ได้มีการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเลขานุการ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการศึกษา สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับมาเพื่อทำงานบุคคล การเปิดรับสมัครในครั้งนี้มีผู้มาสมัครมากกว่าทุกครั้งที่เคยเปิดรับมา สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปมีผู้สมัครมากว่า 60 คนแล้ว ยังไม่ได้รวมตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ทำให้สถานที่สอบของคณะสหเวชศาสตร์มีไม่เพียงพอ เนื่องห้องเรียนของคณะส่วนใหญ่ เป็นห้อง Lab ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ของทั้ง 2 ตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นั้น ในขณะนี้การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการมีเจ้าหน้าที่ของรัฐถึง 5 ประเภท คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานของรัฐ และพนักงานราชการ ซึ่งความหมายและรายละเอียดแตกต่างกันไป งานนี้วัดความรู้ ความสามารถว่าใครเป็นแฟนพันธ์แท้ในเรื่องงานบุคคล เพราะหนังสือเวียนเกี่ยวกับงานบุคคลมีมาตลอด

     การสรรหาบุคลากรหลังจากผู้สมัครได้สอบข้อเขียนแล้ว รศ.มาลินี (คณบดี) ได้มีแนวคิดจะเรียกสัมภาษณ์พร้อมกันทีเดียวในห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสในการสรรหาบุคลากร  หลังจากสัมภาษณ์แล้วจะนำมาเล่าต่อ ติดตามตอนต่อไปนะครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ