ระบบข้อมูล PSO 1101

วันนี้ระบบข้อมูล PSO 1101 อาจจะเงียบเหงาไป แต่ผมคิดว่าระบบมาตรฐานของคนไทยที่คิดขึ้นเองนั้นมีประโยชน์ ที่ควรนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานครับ

    ผมเองได้พยายามเริ่มกิจกรรม 5 ส. ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งเดิมคณะสหเวชศาสตร์ ใช้สถานที่ทำการชั่วคราวของคณะเภสัชศาสตร์ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545 จึงได้ย้ายมาที่ทำการใหม่ การที่ได้พยายามเริ่มทำกิจกรรม 5 ส. ของหน่วยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาด มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย แต่ต่อมาก็ทราบว่า กิจกรรม 5 ส. เป็นพื้นฐานของระบบคุณภาพหลายอย่าง โดยเฉพาะมาตรฐานระบบข้อมูล PSO 1101 ก็มีพื้นฐานมาจากกิจกรรม 5 ส. นอกจากนี้ผมได้มีโอกาสพาบุคลากรของสำนักงานเลขานุการไปศึกษาดูงานการพัฒนาระบบข้อมูลงานมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภารรัฐ  (เรียกชื่อเต็ม ๆ ครับ) ที่โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย(เป็นหน่วยงานที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน PSO 1101)  เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผมได้ไปอบรมมาตรฐานระบบข้อมูล PSO 1101 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ ผมเลยได้ขอความอนุเคราะห์ไปศึกษาดูงาน ระบบข้อมูล PSO 1101 มีเกณฑ์การประเมิน 9 เกณฑ์ คือ

  • ความครอบคลุม
  • ความรวดเร็ว
  • ความถูกต้อง
  • ความเชื่อมโยง
  • ความทันสมัย
  • ความน่าเชื่อถือ
  • การเข้าถึง
  • การตรวจสอบ
  • การมีส่วนร่วม

     ความจริงไม่ใช่เรื่องยาก สำหรับหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่แล้ว เพียงแต่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล วันนี้ระบบข้อมูล PSO 1101 อาจจะเงียบเหงาไป แต่ผมคิดว่าระบบมาตรฐานของคนไทยที่คิดขึ้นเองนั้นมีประโยชน์ ที่ควรนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)