การมีส่วนร่วมในการบริหาร

ผมได้นำวิธีการของ KM มาประยุกต์ใช้ โดยผมเองไม่ต้องทำหน้าที่เป็นพระเอกคนเดียวอยู่บนเวทีแล้ว

    บุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ผมพยายามเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ส่วนใหญ่บุคลากรมีการหมุนเวียนตลอด เพราะเดิมที่ผ่านมาอัตราบรรจุในหน่วยงานมีน้อย แต่ตอนนี้อัตราบรรจุได้มาเพิ่มขึ้น ทั้งอัตราบรรจุพนักงานของรัฐ และพนักงานราชการ บุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวก็ยังไปสอบบรรจุในที่ต่าง ๆ ผมได้จัดโครงการเสวนาภาษาออฟฟิศ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเรื่องที่เป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานเลขานุการ โดยเฉพาะในเรื่อง การประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าร่วมเสวนาภาษาออฟฟิศ ในเรื่องต่าง ๆ   การจัดเสวนาแต่ละครั้งหัวข้อเรื่องจะเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และได้ให้ผู้บริหารของคณะ คือ รองคณบดีที่กำกับดูแลงานในสำนักงานเลขานุการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน การจัดตอนแรกไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไร จะมีเพียงบางคนที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อมาผมได้นำวิธีการของ KM มาประยุกต์ใช้ โดยผมเองไม่ต้องทำหน้าที่เป็นพระเอกคนเดียวอยู่บนเวทีแล้ว หัวปลาก็ชัดเจนตามหัวข้อเรื่อง แต่ให้ทุกคน (ซึ่งเป็นคุณกิจที่มีความรู้จริงจากการปฏิบัติ) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นกลุ่ม ๆ และมานำเสนอ ผมเองก็ยังคงทำหน้าที่เป็นคุณลิขิตไปด้วยในเบื้องต้น (ต้องใช้ธรรมะ 4 ประการของ KM ที่ศ.นพ.วิจารณ์ มาใช้ด้วยครับ จึงจะบังเกิดผลสำเร็จ) http://gotoknow.org/archive/2005/10/21/05/42/39/e5667 ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริงครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)