​สู่คุณภาพเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑

          โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง สตรีและเยาวชนศึกษา ยุทธศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย และเชิญผมไปพูดเรื่อง สู่คุณภาพเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑

          จึงนำ ppt ที่ใช้นำเสนอ มาลปรร. ที่นี่  และบันทึกเสียงการบรรยาย มา ลปรร. ที่นี่ สังเกตจากปฏิกิริยาจากผู้ฟัง แสดงว่า แนวคิดเรื่องการเรียนรู้สมัยใหม่ หรือการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ยังไม่แพร่หลายในสังคมไทย

วิจารณ์ พานิช

๒๓ พ.ค. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)