นางสาว พงษ์ราตรี หิรัญเกิด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลคอนสวรรค์
Usernamepongratt.h5
สมาชิกเลขที่185459
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรี (พ.ศ. 2536)

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (พ.ศ. 2541)

พยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล( พ.ศ. 2547)

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2547)

ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพเด็ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2557)

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ผลงานมิตรภาพบำบัดดีเด่นระดับเขต นครชัยบุรินทร์ พ.ศ. 2557

นำเสนอโปสเตอร์ สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557