หลังจากทำคำรับรองปฏิบัติราชการแล้ว พอสิ้นปีงบประมาณ ทางคณะสหเวชศาสตร์ ก็ต้องรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งบัดนี้ทางคณะฯ ก็ได้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้นะค่ะ คลิก

 

 

 

สริตา
2 พ.ย.49