จากที่ชุมชนสารบรรณ ได้จัดอบรม "ความรู้สู่การปฏิบัติด้วยการใช้ Blog" ไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2549 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยได้เชิญผู้แทนสมาชิกฯ จาก 45 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน (สมาชิกฯ รวม 145 คน) เข้ารับการอบรม Blog และให้ผู้แทนนำผลไปแนะนำให้กลุ่มสมาชิกฯ ภายในหน่วยงานของตนต่อไป

การอบรม Blog ในครั้งนี้ หัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง (คุณผ่องใส  ประเสริฐกุลวงศ์) ได้เรียนเชิญ ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ เป็นวิทยากร "แนะนำและเรียนรู้การใช้งาน Blog"  ซึ่งไม่ผิดหวัง ดร.อโณทัย มีความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ Blog อย่างเต็มเปี่ยม สิ่งหนึ่งที่เห็นในตัวของวิทยากรคือ พลังจากภายใน ที่แสดงออกมาให้เห็นตลอดเวลาถึงความสุขที่จะให้ความรู้กับทุกคน

เริ่มแรกของการอบรม Blog หัวหน้างานสารบรรณ (คุณผ่องใส) ได้ให้ผู้แทนสมาชิกฯ ทุกคนที่เข้าร่วมอบรมฯ ถ่ายรูปก่อนอันดับแรก  ทำให้หลายคนเป็นงง... ว่าทำไม่ต้องถ่ายรูปด้วย  แต่ก็ยอมให้ถ่ายโดยดี  เมื่อเริ่มการอบรมไปได้ระยะหนึ่ง รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ช่วงแรก กลับปรากฏให้เห็นในหน้า Blog อย่างสวยงาม ทำให้เห็นรอยยิ้มของทุกคน  ดิฉันมองเห็นภาพนั้นแล้วก็อดยิ้มตามไปด้วยความสุขเช่นกัน

การอบรม Blog เต็มไปด้วยความสนุก และทุกคนมีความตั้งใจในการนี้เป็นอย่างมากว่าจะต้องเรียนรู้ให้สำเร็จเพื่อนำไปแนะนำต่อเพื่อนสมาชิกฯ ถือได้ว่าการอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้ เนื่องด้วยทุกคนมีความตั้งใจที่จะได้เรียนรู้อย่างจริงจัง โดยไม่มีใครแสดงอาการเบี่อหรืออยากจะกลับ 

โครงการพัฒนางานกับ CoP สารบรรณ จะต้องเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแน่นอน ดิฉันหวังไว้อย่างนั้น ขอให้ทุกคนที่อบรม Blog จะต้องเขียนสาระต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้รับความรู้ที่หลากหลายต่อไป โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานสารบรรณ เพราะเราเป็นชุมชนสารบรรณ เพื่อเป็นคลังความรู้

ขอขอบคุณหัวหน้างานสารบรรณ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะให้โครงการพัฒนางานกับ CoP สารบรรณ ประสบความสำเร็จ และขอขอบคุณผู้พัฒนาระบบ GotoKnow.org เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขอขอบคุณวิทยากร ดร.อโณทัย เป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้การอบรม Blog ในครั้งนี้เต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน