บทความ

การเรียนรู้ไม่มีมี่สิ้นสุด

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนรู้  

         IT (Information Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดวิธีการใหม่ๆ ในการจัดเก็บความรู้ การส่งผ่านและการสื่อสารสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ รวมไปถึงการสร้างอุตสาหกรรมสารสนเทศและความต้องการสารสนเทศและการจัดสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราอาจจะสรุปความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ง่ายๆ คือ เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนำมาใช้สำหรับการจัดหา การประมวลผล การจัดเก็บ และการเผยแพร่สารสนเทศในรูปของเสียง ตัวอักษร และตัวเลข โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

ปัจจุบัน IT ได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการจัดการเรียนรู้ เช่น เครือข่ายการศึกษา เป็นการจัดทำเครือข่ายการศึกษาเพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสใช้เครือข่ายเพื่อเสาะแสวงหาความรู้ที่มีอยู่มากมายในโลกและใช้บริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา เช่น การบริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  การเผยแพร่และค้นหาข้อมูลในระบบ (World Wide Web) ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสื่อสารที่ง่าย และสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งยังมีการใช้ในด้านการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลมีหลายแบบ โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารถึงกันได้ทันที สามารถสอบถามข้อสงสัยหรืออธิบายคำสอนเพิ่มเติม การใช้งานห้องสมุด ซึ่งในปัจจุบันห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือ วารสารต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและการใช้ในงานประจำและงานบริหาร เช่น การจัดทำทะเบียนประวัติของนักเรียน นักศึกษา การเลือกเรียน การลงทะเบียนเรียน การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และข้อมูลผู้ปกครอง ครู ซึ่งการมีข้อมูลดังกล่าวทำให้ครูสามารถติดตามและดูแลนักเรียนได้อย่างดี รวมทั้งครุสามารถพัฒนาตนเองได้สูงขึ้น  จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน IT ได้เข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นได้จากการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  บนเว็บไซต์ เช่น การสอนภูมิศาสตร์ผ่าน Google Earth ซึ่งโปรแกรมนี้ใช้ในการดูภาพถ่ายของสถานที่ทุกแห่งทั่วทุกมุมโลกซึ่งมีความละเอียดสูงมากสามารถขยายภาพจากโลดทั้งใบไปสู่ประเทศและลงไปจนถึงวัตถุเล็กๆ  ซึ่งครูสามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้ เช่น คณิตศาสตร์ มาตราส่วนย่อขยายแผนที่ ภาษาต่างประเทศ- คำศัพท์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยซึ่งครูผู้สอนนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองเพื่อให้การเรียนรู้นั้นเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้ง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ                                       

    

                                                                อ้างอิง  

  อภินันท์  สีสันต์.(2548). สอนภูมิศาสตร์ผ่าน Google Earth.                

                  วารสาร New School.  8,(90) 52-55.

http://csnet.dru.ac.th/lecturer/eakrin/Itlife.htm

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน [บันทึกการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#บทความ

หมายเลขบันทึก: 56923, เขียน: 02 Nov 2006 @ 11:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • แม่พิมพ์ของชาติ คนนี้ น่ารักนะคะ