เท่าที่ผมเห็นภาพการประยุกต์ใช้ KM ในมหาวิทยาลัย   พอจะสรุปได้ดังนี้

1. มน. ใช้ในการขับเคลื่อน QA และคุณภาพการวิจัยทั่วทั้งมหาวิทยาลัย   และใช้ในการกระตุ้นคุณภาพงานสนับสนุนวิชาการในหลากหลายหน่วยงาน
2. มน. ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมนิสิต (เพิ่งเริ่ม)
3. มอ. ใช้ในการพัฒนากิจกรรมคุณภาพหลากหลายด้านทั่วทั้งมหาวิทยาลัย   เป็นภาพ macro
4. คณะแพทยศาสตร์ มอ. จัดวัน Knowledge Sharing Day ทุก ๆ 3 เดือน  และมี KM Website
5. ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มอ. ใช้ KM เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างน่าชื่นชม
6. มอ. เริ่มใช้ KM พัฒนากิจการนักศึกษา
7. จุฬาฯ กำลังจะใช้ KM พัฒนาวิชาการศึกษาทั่วไป 

         ผมไม่ทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ   ขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้ามาเติมในข้อคิดเห็นท้ายบันทึกนี้

วิจารณ์  พานิช
 31 ต.ค.49