อิทธิพลของ KPI ในการตรวจประเมินคุณภาพมีผลต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก และในที่สุดก็ส่งผลถึงคณะต่างๆ รวมทั้งคณะแพทย์ด้วย ทำให้ต้องมี KM เกิดขึ้น

 โดยทางคณะแพทย์ฯ ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ขึ้นตรงต่อท่านคณบดี มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพล วีระศิริ เป็น CKO เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่กลางปี 2549 ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ทีมงานต้องเรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับ KM โดยมีท่านอาจารย์ จิตเจริญ (JJ) เป็นผู้คอยให้การสนับสนุน และเมื่อเดือน กันยายน ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์วิจารณ์ พานิช และทีมงาน ได้ให้เกียรติ มาช่วยสอนพวกเราชาวคณะแพทย์ มข. ให้รู้จักวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าทำอย่างไร อีกทั้งท่านอาจารย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ KM กับ HA ด้วย  มาวันนี้ KM คณะแพทย์ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้ว ดัง web site ที่ปรากฏในหน้าแรกของคณะแพทย์ http://kmmed.kku.ac.th/ และเริ่มมีการฝึกหัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปบ้างแล้ว  แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ จากนี้ไป KM จะช่วยผลักดันให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ (LO) ได้จริงหรือไม่  และจะช่วยผลักดันให้หน่วยงาน (หรือคณะฯ) มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการได้จริงหรือไม่ คณะกรรมการชุดนี้คงจะต้องทำงานหนักเพื่อช่วยกันหาคำตอบให้ได้