ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีการจัดอบรมผู้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรค ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผู้เข้าอบรมจำนวน ๕๘ คน ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ นอกจากนี้ก็มีนักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบำบัด เภสัชกร เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุข จพง.สาธารณสุขชุมชน จพง.เภสัชกรรม

กลุ่มผู้เข้าอบรม รุ่นที่ ๑

การอบรมในแต่ละวันช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาคทฤษฎี ส่วนช่วงบ่ายจะมีการฝึกปฏิบัติด้วย ทีมวิทยากรได้แก่ รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ผศ.สมนึก กุลสถิตพร อาจารย์สิทธา พงษ์พิบูลย์ คุณชนิกา จรจำรัส ส่วนผู้ดูแลด้านการปฏิบัติคือทีม MEDE : health solution club ของเทพธารินทร์

 

บรรยากาศในภาคปฏิบัติ

ผู้เข้าอบรมได้ประเมินผล มีทั้งคำชม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ได้ทราบจากคุณธัญญา หิมะทองคำว่าการอบรมในโครงการนี้จะมีอีก ๒ รุ่นในเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ และมกราคม ๒๕๕๐

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙