ทีมงานการจัดการความรู้ในวลัยลักษณ์ที่จะเข้าร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้ จำนวน 10 ท่าน และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนเข้าร่วมเสวนาถึงแนวคิด ประสบการณ์ จูนความคิด "การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" เพื่อเตรียมความพร้อมของทีมงานในการเข้าร่วมเสวนา โดยแลกเปลี่ยนกันทั้งเชิงเนื้อหาการเตรียมตัวด้านต่างๆ
สิ่งที่เกิดขึ้นและเกินคาดหวังของตนเองในการร่วมแลกเปลี่ยนก่อนร่วมเสวนาก็คือ การปรับจูนแนวคิดเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของตนเอง และสิ่งที่จะต้องกลับมาถ่ายทอดและปรับใช้ในกระบวนการ วิธีการทำงานของตนเองต่อไปภายหลังเข้าร่วมเสวนา
ความสำเร็จของการพัฒนาคนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือการที่คนในองค์กรจะต้องรู้จักคิดที่จะทำเอง พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน คนในหน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า หากองค์กรมีคนเช่นนี้เป็นทุนองค์กรก็จะประสบผลสำเร็จ มีพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อให้บรรลุการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เราคงต้องมาตรวจสอบว่าคนในองค์กรมีคุณลักษณะเช่นนี้ไหม หากมีมากแสดงว่าเรามีทุนมากแต่หากเรามีน้อยทุนเราก็มีน้อย แล้วเราจะมีวิธีการในการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไร.... ในการร่วมเสวนาครั้งนี้ตนเองก็หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ๆ เพื่อนๆ ทีมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายจากหลายๆ มหาวิทยาลัย