กฐินพระราชทานปีนี้ที่....วัดโพธินิมิตร...

กฐินพระราชทานปีนี้ที่....วัดโพธินิมิตร...

             นับแต่วันออกพรรษาแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นช่วงเวลาสำคัญอีกวาระหนึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชน ที่จะได้ทำบุญบำเพ็ญทานครั้งยิ่งใหญ่ เรียกกันว่า "ประเพณีกฐิน " นับเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่ครั้งพุทธกาล และสังคมไทยได้รับมาปฏิบัติเป็นงานกุศลทั้งพิธีของหลวงและพิธีของราษฎรด้วยจิตศรัทธา รู้รักและสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
             พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงบัญญัติขึ้นเป็นพระธรรมวินัย กำหนดให้พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบ ๓ เดือนในแต่ละวัดลงอุโบสถร่วมสังฆกรรมเพื่อให้ความเห็นชอบ อนุโมทนาให้พระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดเป็นผู้รับครองผ้ากฐิน โดยพิจารณาจากองค์ที่มีจีวรครองอยู่เก่ากว่ารูปอื่นๆที่อยู่จำพรรษาด้วยกัน อีกทั้งเป็นผู้ที่รอบรู้พระธรรมวินัย ปฏิบัติศาสนกิจเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ เป็นผู้ที่ได้รับการเคารพนับถือของหมู่พระสงฆ์และเป็นผู้ที่ไม่มีอธิกรณ์ใดๆ ทั้งในทางปฏิบัติและพระธรรมวินัย
              ตามโบราณราชประเพณีของหลวง พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นเอกอัตรศาสนูปถัมภก จึงเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง ณ พระอารามหลวงที่กำหนด ( ปัจจุบันมีจำนวน ๑๖ วัด ) ส่วนพระอารามหลวงแห่งอื่นๆ อีกจำนวน ๒๓๕ พระอาราม ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ในบางปีก็ทรงเสด็จไปถวายผ้าพระกฐินเป็นบางวัด และทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานโอกาสให้แก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า อาทิ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน คณะบุคคลและประชาชน ทุกหมู่เหล่า หากมีจิตศัทธาจะถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหลวงเหล่านั้น สามารถแจ้งความจำนงไปยังกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรวบรวมกราบถวายบังคมทูลขอพระราชทานเครื่องพระกฐินหลวงนำไปทอดถวาย โดยมีกรมการศาสนาเป็นผู้ดำเนินการจัดให้ และผู้ที่ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินแล้ว สามารถจัดไทยธรรมที่เป็นส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลได้ตามกำลังศรัทธา กฐินหลวงประเภทนี้จึงเรียกว่า " กฐินพระราชทาน " ตามธรรมเนียมปฏิบัติผู้ที่ได้รับพระราชทานจะต้องถวายผ้าพระกฐินภายหลังที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินแล้วหนึ่งวัน
                 วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ประเภทขัณฑสีมา ( พัทธสีมา ) ตั้งอยู่ที่ ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีพระครูศีลวัฒนวงศ์ ( จุฬา ) อาภาคโม เป็นเจ้าอาวาส ในปี ๒๕๔๙ เป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ( พรรษา ) ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายชำนาญ - นางสายพิณ  พหลโยธิน และครอบครัว นำมาทอดถวาย เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ อันคล้ายกับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://gotoknow.org/blog/chuanpis/55324พระผู้ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานนามวัดว่า " วัดโพธินิมิตร " พร้อมทั้งรับขึ้นเป็นพระอารามหลวง อีกทั้งได้ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐินทางชลมารค ในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ http://gotoknow.org/blog/chuanpis/48186
                  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ คณะข้าราชการ ครู นักเรียนโรงเรียนวัดโพธินิมิตรและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งทางคณะก็ได้เมตตาจัดทุนการศึกษามอบให้แก่โรงเรียนด้วย  ทั้งยังได้แสดงความขอบคุณแก่ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในการสร้างบุญกุศลในบวรพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยได้อาราธนาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายบรรดามี ประทานพรให้ผู้ที่ร่วมทำบุญด้วยกันในครั้งนี้ ประสบแความสุข มีสุขภาพพลานามัยดี สัมฤทธิ์ผลสมความปรารถนาทุกประการ
                  อง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ว่า บุญเกิดจากการโมทนา ดังนั้นเราท่านที่ได้อ่านพบหรือทราบการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ขอได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้พระพุทธศาสนาจงเจริญรุ่งเรือง ขอให้แผ่นดินไทยจงสงบร่มเย็น ขอให้ในหลวงและพระราชินีทรงมีชนมายุยิ่งยืนนาน ขอให้ นายวิชาญ - นางสายพิณ พหลโยธินและครอบครัว อีกทั้งพี่น้องชาวไทยที่เป็นสัมมาทิฎฐิทุกท่าน จงมีแต่วามสุขความเจริญตลอดไป
                
                                                                โดย   คนบ้านเดียวกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chuanpis

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

หมายเลขบันทึก: 56351, เขียน: 29 Oct 2006 @ 18:27 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)