ที่ทำงาน : โรงเรียนสตรีปากพนัง

สถานศึกษาปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

เว็บไซต์  เจ้าของBlog/ekang 

ร้านขายสินค้า : ชื่อร้าน  ผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ำปากพนัง