แนวคิดของวิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า   การบริการหรือการอื่น   ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีวิถีชีวิตร่วมกัน   รวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้   และการพึ่งพาตัวเองของครอบครัว   ชุมชนและระหว่างชุมชน   ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   ได้ดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน   ตาม พรบ. วิสาหกิจชุมชน   พ.ศ. 2548  มาตั้งแต่ปี   2548  จนถึงขณะนี้ (ต.ค. 2549)  มีกลุ่มที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้วจำนวน   534  กลุ่ม   และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน   1  เครือข่าย   มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ   11,500  ครัวเรือน

ผมมีโอกาสไปเยี่ยมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน   ทอผ้า   ต.   สามผง   อ.ศรีสงคราม   จ.   นครพนม   เมื่อวันที่   12  ตุลาคม   2549  อยากรู้ว่าวิสาหกิจชุมชนทำกันอย่างไร   ชุมชนมีแนวคิดอย่างไร   มีการจัดการความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนอย่างไร   จึงอยากจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้าง

%e0%b8%a7%e0%b8%b41
 
%e0%b8%a7%e0%b8%b42

ประเมินตนเองกลุ่มทอผ้า  หมู่ 5 หมู่12 หมู่  16  ต.สามผง  อ.ศรีสงคราม  จดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลสามผง  เมื่อต้นปี  2549  กับสนง.เกาตรอำเภอศรีสงคราม  เมื่อจดทะเบียนเสร็จกลุ่มก็นัดประชุมเพื่อประเมินตนเองว่ามีจุดเด่น  จุด้อยอย่างไร  จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านใดบ้างผลการประเมินหรือวิเคราะห์ตนเองของกลุ่มแล้วพบจุดเด่นของกลุ่มทอผ้านี้คือ1.  เป็นภูมิปัญญาดังเดิมของชุมชน2.  มีทักษะและความชำนาญในการทอผ้า3.  ทอผ้าใช้เองในชุมชน  และส่งขายได้ตลอดไม่มีสินค้าค้างจุดด้อย1.  ไม่ทราบวิถีตลาดของผ้าในตลาดกรุงเทพ2.  ต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลาง3.  สมาชิกขายตัดราคากันเอง4.  คุณภาพเกรดผ้าแต่ละหมู่บ้านแตกต่างกัน

เมื่อมีจุดเด่นจุดด้อย   จึงนำมาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วหาทางแก้ไขพัฒนา   ซึ่งปัจจุบันสามารถแก้ไขได้แล้วหลายเรื่อง   เช่น   ไม่ขายตัดราคากันเอง   พัฒนาคุณภาพให้มาตรฐานผ่าน มผช. ต่อไปจะกำหนดยี่ห้อเป็นของกลุ่มเอง

%e0%b8%a7%e0%b8%b43
ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม กิจกรรมของกลุ่มที่เด่น ๆ ได้แก่ ทอผ้าฝ้าย ผ้าแพรยอย ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ ผ้าเทโล   ผ้าไหม   ตลาดใหญ่ คือ ตลาดผ้าอากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร   ส่งผ้าตลอดปี โดยจะมีพ่อค้ารวบรวมอยู่ที่ตลาดอากาศอำนวย    แล้วจึงกระจายไปยังตลาดกรุงเทพฯ และอื่น ๆ
%e0%b8%a7%e0%b8%b44
การเชื่อมโยงเครือข่าย

เดิมทั้งสามหมู่บ้านในตำบลสามผงจะขายสินค้าแข่งกันเอง   ตัดราคากันเอง ทำให้พ่อค้ากดราคา   ต่อรองยากในปัจจุบันจดทะเบียนเป็นเครือข่ายแล้ว   มีการกำหนดเงื่อนไขเป้นกติการ่วมกัน   มีการปประสานงานกันอย่างใกล้ชิด   มีการคัดกรรมการบริหารในการออมเงิน   คัดกรรมการคัดเกรดพิจารณาคุณภาพสามารถสนับสนุนเงินกองทุนของกลุ่มให้สมาชิกนำไปลงทุนได้โดยไม่เดือดร้อน   ในการนรวบรวมให้กรรมการรวบรวมและประสานโควต้าการจำหน่าย   ซึ่งเกิดการเชื่อมโยงได้เป็นอย่างดี   สมาชิกในชุมชนมีความพอใจ   มีรายได้สุทธิโดยเฉลี่ยต่อเดือน   2,000-3,000  บาทต่อครัวเรือน

%e0%b8%a7%e0%b8%b45
สนใจรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลสามผง   ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่มีการพัฒนาเครือข่ายได้เป็นอย่างดี  

ติดต่อคุณศรีษเกษ   เสนเพ็ง   หมู่   5  ต.สามผง   อ. สรีสงคราม   จ. นครพนม   โทรศัพท์   07-8646577  หรือติดต่อคุณมาโนชญ์   ชีช้าง   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   โทรศัพท์   04-2511-276

%e0%b8%a7%e0%b8%b46