จดหมายฉบับนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ศูนย์  ฯ จะได้ใชบล็อกนี้เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน