กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท สาขา หลักสูตร และการสอน ได้จัดสัมมนา
ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาไทยยุค IT  ว่ามีความเหมาะสมกับการศึกษาของไทยในยุคปัจจุบันหรือไม่ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้