บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ  รุ่นที่ 1/2548
ห้องประชุมเกาะมัตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร
27-28/6/2548          
            วันนี้เป็นวันที่สองของการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM    สองวันนี้ฝนไม่ตกเลย ตอนนี้เป็นช่วงท้ายของการบรรยายวันที่สอง ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆกำลังเลือกชื่อเว็บบล็อกของตนเอง    ในวันนี้เราใช้กระบวนการกลุ่มในหลายเรื่อง เราใช้กระบวนกลุ่มสาธิตให้หน่วยงานทั้ง 32 หน่วยได้เห็นตัวอย่าง      การกำหนด KV ของหน่วยงานโดยบูรณาการพันธกิจของส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมขึ้นมาและ การกำหนดกลุ่มสมรรถนะหลัก CC   สมรรถนะย่อย C ที่สนับสนุนให้วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ KV ประสบความสำเร็จและกลับไปดำเนินการในหน่วยงานของตนเองต่อไป   ทุกคนชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องกลับไปออกแรงที่หน่วยงานอีกมาก   เอาใจช่วยนะครับ
                                                                                         พรสกล  ณ ศรีโต
                                                                                         28/6/2548

KV ของส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมโดยบูรณาการพันธกิจของส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมขึ้นมา(กระบวนการสาธิต)

  เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรไปสู่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  ด้านการส่งเสริม ผลิต จำหน่ายผลผลิตการเกษตร และธุรกิจบริการ    ตลอดจนด้านการยุติธรรมและด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมที่ดี     มุ่งสู่สังคมที่ยั่งยืน
สมรรถนะหลัก
1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
2. ด้านการบริการประชาชน
3. ด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
4. ด้านเศรษฐกิจและการตลาด
5. ด้านการประชาสัมพันธ์
6. ด้านการบริหารงบประมาณ
7. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
8. ด้านการยุติธรรม