KMinRM WS: การสร้างตารางอิสระภาพด้วยกระบวนการ AAR

จากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสจัด KM-WS เรื่อง "ตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัย" (ในนามของ มอ.) เมื่อ วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2548 ณ รร. เจบี หาดใหญ่  และเข้าร่วมการเสวนา UKM  เรื่อง " ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่ดี " เมื่อวันที่ 24 -25 มิถุนายน 48  ณ รร. ทรัพยไพรวัลย์ โดยเครือข่ายสมาชิก UKM + สคส. และ ม.นเรศวร เป็นเจ้าภาพ  ผมมีข้อสังเกต ดังนี้

"แก่นความรู้"ที่ได้จาก WS ทั้งสองครั้ง น่าจะเทียบเคียงได้ว่าเกิดมาจากแหล่งเดียวกัน แม้จะเกิดต่างกรรมต่างวาระก็ตาม แต่ก็มาจากกระบวนการ KM-WS เดียวกัน โดยกลุ่มคนที่มี Nature เดียวกัน (นักวิจัย/ผู้บริหารงานวิจัย/ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัย) และด้วย "หัวปลาเดียวกัน" คือ ว่าด้วย  "ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่ดี"  

ดังนั้น การใช้กระบวนการ AAR เพื่อทบทวนและกลั่นกรอง "แก่นความรู้"ทั้งหมด (ของทั้งสอง WS) โดย เลือกเอาเฉพาะแก่นความรู้บางตัว ที่สอดคล้องกับสถานภาพของสถาบัน แล้วนำมาสร้าง "ตารางแห่งอิสระภาพ" ของสถาบันนั้น    "ตารางอิสระภาพ" นี้ คงจะสอดคล้องกับสถานภาพของสถาบัน และสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยของสถาบันได้อย่างแท้จริง ผมกำลังจะทดลองทำ WS นี้...ปิติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ptrisdikoonความเห็น (0)