อาจารย์วิจารณ์ ได้ให้ความเห็นต่อโครงการ UKM (โครงการความร่วมมือด้าน KM ของ 5 มหาวิทยาลัย)
ซึ่งมีประเด็นสำคัญๆ ได้แก่
1. เน้นการกระจาย มากกว่าการรวมศูนย์
2. ใช้ Blog สร้าง CoP บน GotoKnow มีแกนคอยเขียนนำ (ให้คนอื่นอยากเขียนบ้าง)
3. เน้นเรื่อง Management  โดยผมขอ quote ข้อความมา

 ผมไม่คิดว่าประเด็นด้านการลงทุน server หรือเทคนิคด้านไอทีเป็นหัวใจ   ผมคิดว่าหัวใจคือการจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้จากการปฏิบัติ   โดยเอามาแลกเปลี่ยนบนไอทีที่ใช้ง่ายคือบล็อก   แล้วมีการจัดการยกระดับ
ความรู้ที่อยู่บนบล็อก และมีการจัดการให้แรงจูงใจในการเขียนบล็อกโดยการให้รางวัล

ผมเห็นด้วยกับ อาจารย์ ว่าความยากของโครงการ IT ส่วนใหญ่ ก็คือเรื่องการจัดการนี่เอง
คนในสาย IT อย่างผม ก็ไม่ค่อยเก่งด้านการจัดการเสียด้วย(ยกเว้นการจัดการระบบ IT)
จากประสบการณ์โครงการ KM ในอดีต ความผิดพลาดที่สำคัญมักจะเป็นการเน้นแต่ด้าน IT
แล้วละเลยการจัดการไปนี่แหละ