ร่วมเปิดโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๕

โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้เปิดโครงการปีที่ ๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยจัดงานแถลงข่าว เพื่อเผยแพร่เจตนารมณ์ในการดำเนินโครงการต่อเนื่องจาก ๔ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเยาวชนได้ทุ่มเทแรงศรัทธา และความมีจิตอาสาเอื้อต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโรงเรียนและชุมชน ใน ๖ ภูมิภาคของประเทศอย่างมุ่งมั่นและเข้มแข็ง ให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดมา

ดร.จิ รายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า ในฐานะกรรมการคนหนึ่งของโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ เป็นผู้กล่าวเปิดงานแทนท่าน ซึ่งติดภารกิจสำคัญในช่วงแรกของพิธี โดยข้าพเจ้าได้เล่าถึงความประทับใจของการขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้ ที่เยาวชนในโครงการฯ ได้น้อ มนำ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ "การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" มาเป็นหลักปฏิบัติจนบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ :


ารเข้าใจปัญหาของสังคมอย่างลึกซึ้ง ด้วยการคิดวิเคราะห์เหตุและผลของปัญหาอย่างกระจ่างชัด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

การเข้าถึงด้วยการสร้างความมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระหว่างครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเครือข่าย เพื่อแสวงหาแนวทางที่เชื่อมร้อยสอดประสานความเป็นปึกแผ่นอย่างยั่งยืน

การพัฒนาโครงสร้าง วิธีการ รูปแบบ และเนื้อหา ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและทุนสังคมของแต่ละท้องถิ่นในแบบพอประมาณ บนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปฏิบัติจริงได้ ด้วยแผนงาน กระบวนการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ


โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ทั้ง ๔๘ โครงการที่ได้รับการคัดสรรใน ๔ ปีที่ผ่านมา ได้เป็นแบบอย่างของผลงานที่สะท้อนหลักปฏิบัติดังกล่าวทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง อันสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่สังคมและชุมชน ในพลังเยาวชนเพื่อสังคม ที่มิใช่เพียงมุ่งเรียนเพื่อหาความรู้ภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังสร้างสรรค์ความดีงามแห่งความมีจิตอาสาในฐานะพลเมืองเล็กๆของประเทศชาติด้วย


ช่วงต่อมา ได้มีการเสวนาเรื่อง "การก้าวสู่โครงการเเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๕" โดย กรรมการโครงการฯ ๒ ท่าน คือ คุณรจนา สินที และ รศ.นราพร จันทร์โอชา ซึ่งได้ช่วยกันให้ขัอคิดเห็นในการปรับปรุงคุณภาพของโครงการฯ ทั้งในส่วนของรูปแบบ เนื้อหา และแนวทางในการนำเสนอโครงการฯที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงตลอดสายตั้งแต่เป้าประสงค์ของโครงการฯ วิธีการที่เป็นรูปธรรม และการประเมินผลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

............................................... ......................................................

ภาพจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการเธอคือแรงบันดาลใจความเห็น (21)

เขียนเมื่อ 

มาสนับสนุนโครงการดี ๆ จ้ะพี่ใหญ่

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม ยินดี กับโครงการดีๆ ครับ

เขียนเมื่อ 

โครงการเธอ คือ แรงบันดาลใจ ..... โครงการปีที่ ๕ แล้ว ..... ดูเร็วมากนะคะ ....เป็นสุขจากใจของเปิ้นที่ได้เห็นภาพนี้ค่ะ 


                  


ภาพทั้งหมด ....  มีคุณค่า + ประโยชน์ต่อสังคม .... มากค่ะพี่ใหญ่ ..... เปิ้น... รู้สึกปลื้มใจกับความดีงามนี้ค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

                   


เขียนเมื่อ 

ชอบชื่อโครงการครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

เยาวชนเป็นคนดี น่าจะนำพาชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้นะคะ 

ขอส่งแรงใจสนับสนุนโครงการ

และจะปลูกฝังเรื่องจิตอาสาให้กับลูกศิษย์ตัวน้อย ๆ อีกแรง ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่ที่นำกิจกรรมดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่นงนาท...ชื่นชมโครงการดีๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ผมได้อ่านบันทึก "เธอคือแรงบันดาลใจ"มาหลายปีนะครับ...บันทึกพี่ใหญ่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความดีงามของเด็กๆ...ขอให้พี่ใหญ่มีพละกำลังและขอให้โครงการได้รับการสนับสนุนเรื่อยๆ...เด็กๆ โชคดีมากครับที่ได้สัมผัสถึงความรักของพี่ใหญ่โดยตรง...ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ครับ ปี 5 แล้วนะครับ ชอบใจข้อความ  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

พี่ใหญ่สบายดีนะครับ...

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมค่ะพี่ใหญ่

เขียนเมื่อ 

มาร่วมให้กำลังใจโครงการดีๆ กับผู้ใหญ่ใจดีค่ะ

-สวัสดีครับป้าใหญ่..

-มาร่วมรับความสุขกับงานโครงการดี ดี ครับ

-เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา...

-สุขใจครับ..


เขียนเมื่อ 

คุณครูพี่ใหญ่ คือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของผมครับ

"ให้..เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"

ขอบคุณมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่สร้างสรรค์โครงการดีๆ เพื่อเยาวชนไทยครับ

ขอบพระคุณคุณครูพี่ใหญ่ สำหรับทุกสิ่ง...ครับ 

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนากับทุกท่านค่ะ


 

น้องคุณมะเดื่อ.../น้องพ.แจ่มจำรัส.../น้องDr.Ple../น้องดร.จันทวรรณ.../น้องWasawat.../น้องpa_daeng.../คุณยายธี.../น้องDr.Pop.../หลานอักขณิช.../น้องครูอิงจันทร์.../น้องkunrapee.../น้องดร.พจนา.../น้องโอ๋.../น้องหมออนามัยทิมดาบ.../น้องหมอป. ../น้องดร.ขจิต.../น้องถาวร.../น้องTuknarak.../หลานเพชรน้ำหนึ่ง.../น้องอ.นุ.../น้องณัฐรดา../น้องปภังกร

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่โครงการนี้ค่ะ

* น้องคุณมะเดื่อ...ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของโครงการดีๆนี้

* น้องพ.แจ่มจำรัส...เป็นอีกหนึ่งโครงการแห่งการเชิดชูความดีของเยาวชนจิตอาสาของพวกเราค่ะ

* น้องDr.Ple...ดีใจมากค่ะที่มีความสุขกับโครงการจิตอาสาเช่นนี้..เด็กๆคิดจริง..ทำจริงแต่สิ่งดีๆแก่สังคมค่ะ

* น้องWasawat...ทั้งชื่อโครงการนี้และผลงานสมดั่งคำขวัญว่า.."เมื่อหนึ่งความดีเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนและสังคม"

* น้องpa_daeng...ยินดีมากค่ะที่สนับสนุนพลังเด็กดีเพื่อสังคมที่เป็นสุขของเรา

* น้องครูอิงจันทร์...ยินดีมากค่ะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการนี้ไปขยายผลต่อไปในโรงเรียน พี่ใหญ่มีความสุขใจอย่างยิ่ง..เป็นกำลังใจให้นะคะ

* น้องkunrapee...ยังมีเรื่องดีๆของเยาวชนจิตอาสาเช่นนี้มาเล่าอีกอย่างต่อเนื่องค่ะ

* น้องดร.พจนา...ย่างเข้าปีที่ 5 แห่งเวทีเยาวชนจิตอาสาเพื่อสังคม...จะได้นำมาเล่าต่อไปค่ะ

* น้องหมออนามัยทิมดาบ...ยินดีมากค่ะที่มาติดตามความดีงามของเยาวชนจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง เป็นความสุขร่วมกันของทุกฝ่ายค่ะ

* น้องดร.ขจิต...หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานสาธารณชนที่นำมาซึ่งความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ทั้งผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ และความเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องอย่างมีพลังและยั่งยืนค่ะ

* น้องถาวร....เป็นโครงการที่สร้างความสุขแก่ทุกฝ่ายนะคะ

* น้องTuknarak....เราอยากเห็นแรงบันดาลใจในงานจิตอาสาของเยาวชน ขยายผลกว้างไกลในชุมชนและสังคมของเราค่ะ

* หลานเพชรน้ำหนึ่ง....ยินดีมากค่ะที่มีความสุขร่วมกันกับโครงการดีๆนี้..จะได้เก็บเกี่ยวพลังจิตอาสาของเยาวชนต่อสังคมมาเล่าต่อไปค่ะ

* น้องอ.นุ....ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของการน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง...เยาวชนในโครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆค่ะ

* น้องณัฐรดา....ยินดีมากค่ะที่มาเยี่ยมอ่านโครงการของเรา จะได้เก็บผลงานของเยาวชนจิตอาสาเช่นนี้มาเล่าอีกอย่างต่อเนื่องค่ะ

เขียนเมื่อ 

  โครงการดีมาก ๆ

พักหลังนี้ น้องจะเข้าไปอ่านบันทึกที่ปรากฏในหน้าแรก แต่แปลกใจที่ไม่เห็นบันทึกของพี่ใหญ่

ลองตามไปดูจากช่องทางอื่น ถึงได้รู้ว่า พี่ใหญ่เขียนบันทึกมาตลอด ไม่ทิ้งช่วงเลยนะคะ

ย้อนกลับมาศึกษาและชื่นชมโครงการดีๆ "โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๕" ค่ะ

น้องครูสุภาภรณ์.../น้องผศ.วิไล

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่โครงการนี้ค่ะ

* น้องครูสุภาภรณ์....พวกเราได้เห็นงานสร้างสรรค์ด้วยจิตอาสาเพื่อสังคมแล้ว มีความสุขอย่างยิ่งค่ะ...

* น้องผศ.วิไล....ยินดีมากค่ะที่แวะมามาเยี่ยมอ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้นำมาบอกเล่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการแบ่งปันกัน...

                 ...โดยปกติ พี่ใหญ่จะเข้ามาเขียนบันทึกสัปดาห์ละ ๒ เรื่อง ...ขอบคุณที่มาติดตามอ่านและให้กำลังใจเสมอมาค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจงดงามทุกท่าน

ที่มีส่วนรวมผลักดันโครงการดีๆ สำหรับเยาวชนไทย

เป็นโครงการตัวอย่าง และแรงบันดาลใจที่ดีมากครับคุณครู ^_^

น้องอ.นุ...ขอบคุณมากค่ะที่กลับมาเยี่ยมอ่านและให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่ง เยาวชนจิตอาสามุ่งมั่นตั้งใจจริงน่าชื่นใจมากๆค่ะ