การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร (ตอน 2)

ทวี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การใช้ระบบสารสนเทศกับงานส่งเสริมการเกษตร

               ในสถานการณ์ปัจจุบัน  เป็นจุดข้อมูลข่าวสาร  เป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก  เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดที่เน้นเรื่อง  "คุณภาพ"  อีกด้วย  จึงจำเป็นอย่างมากต้องทำระบบสารสนเทศ (IT)  มาปรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ให้มีคุณภาพ  ดังนี้
               1. จัดทำเว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
                    - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอให้สามารถสร้างเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอ  สามารถใช้งานได้
                    - จัดวางรูปแบบและลักษณะการใช้งานจากเว็บไซต์เพื่อให้อำเภอดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ  ระเบียบวาระการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  จากเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัด  ก่อนการประชุมสัมมนาอย่างน้อย 5 วัน  เพื่อให้เกษตรอำเภอและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรได้ศึกษารายละเอียดก่อนล่วงหน้า  ตลอดจนสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลา  ลดงาน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ด้วย
               2. จัดทำระเบียบวาระการประชุม/สาระการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
                    สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำระเบียบวาระการประชุม/สาระการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรลงในเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดดังนี้
                    2.1 ระเบียบวาระการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM)
                           ก่อนการประชุมอย่างน้อย  7  วัน  ฝ่ายยุทธศาสตร์ประสานงานกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายจัดทำระเบียบวาระการประชุม  แล้วนำลงในเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัด  ก่อนการประชุม  5  วัน  สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุมออกมาศึกษารายละเอียด  ทำความเข้าใจ  จัดเตรียมประเด็นปัญหาสาระที่เกี่ยวข้องให้พร้อมก่อนเข้าประชุม  ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย  ประหยัดเวลาการประชุม  มีความเข้าใจชัดเจนครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  (ในอนาคต  หากเกษตรอำเภอทุกอำเภอมี  NOTE  BOOK  ก็สามารถหิ้ว  NOTE  BOOK  เข้าประชุมโดยไม่ต้องพิมพ์ระเบียบวาระการประชุมแจกจ่ายอีกต่อไป)
                    2.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)
                           การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอจะจัดขึ้นทุก  2  เดือน  ก่อนการสัมมนา  7  วัน  สำนักงานเกษตรจังหวัดจะนำระเบียบวาระการสัมมนาเชิงปฏิบัติการลงในเว็บไซต์ของจังหวัด  แล้วให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ  print  เอกสารเวียนให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกคนทราบ  เพื่อให้ศึกษาเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า  หากมีความไม่เข้าใจ  มีปัญหาอุปสรรคอะไรก็สามารถนำเข้าหารือในเวทีสัมมนาได้  ซึ่งจะทำให้การสัมมนาได้เนื้อหาสาระที่ครบถ้วนไม่เกิดความเบื่อหน่าย  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
                    2.3 การประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM)
                         
สำนักงานเกษตรอำเภอจะมีประชุมเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน  ก่อนการประชุม  3 - 5  วัน  ให้เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทำระเบียบวาระการประชุมลงในเว็บไซต์ของอำเภอ  ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระทุกเรื่อง  แล้วแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบล่วงหน้า  เพื่อให้มีโอกาสศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม  รายละเอียดประเด็นเนื้อหาสาระให้ดูจากเว็บไซต์ของจังหวัดในเรื่องการประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ  และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmนักส่งเสริมการเกษตรนครพนมความเห็น (4)

กำลังคิดจะปลุกใครอยู่หรือครับ

ทำ KM ให้เนียนในเนื้องานส่งเสริมการเกษตรเลยนะค่ะ จะเป็นกำลังใจให้ค่ะ

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.57.155.162
เขียนเมื่อ 
แวะมาให้กำลังใจครับ
  • เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนางาน ทำต่อไปนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้คะ