"New year New you" เพื่อมีสุข

ธรรมะอยู่ที่ร่างกายของคนเรา ชีวิตของคนเราเติบโตขึ้นมาจากเด็ก เป็นหนุ่มเป็นสาว จากหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่ จากผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนชราแล้วก็ตาย นี่เรียกว่าวิวัฒนาการของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ๆ ของชีวิตหมุนเวียนไป คนเราต้องการ ๓ อย่าง

                "New year New you" เพื่อมีสุข 

     ความจริงแล้ว ก็ตั้งใจทำมาแล้วในปีที่ผ่านมา  แต่ปีนี้จะพยามยามทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกหลายร้อยเท่า เพื่อมีชีวิตที่อายุยืนยาวต่อไป อีก 

                   

ข้อ  ๑ จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ที่สุด  การมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็พึงปรารถนา เช่นปรับปรุงพฤติกรรมการกินอาหารที่มีประโยชน์หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนร่างกายให้เพียงพอ  

                  

ข้อ ๒  ดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุข  ในเรื่องที่อยู่อาศัย  การทำอาหารที่ มีประโยชน์ การดูแลสุขภาพเมื่อยามเจ็บป่วย การเดินทางไปท่องเที่ยว ในสถานที่ต่างๆ มีกิจกรรมที่ผ่อนคลาย อารมณ์

              

ข้อ ๓ หมั่นทำบุญ ใส่บาตร ไหว้พระบ่อยๆ เพื่อุทิศส่วนกุศลให้บิดา มารดา และญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนสัมพเวสีทั้งหลาย  ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

การทำบุญ  เป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ศึกษา ปฏิบัติพระธรรมวินัย แล้วนำมาสั่งสอนให้ประชาชน ได้รับรสแห่งพระธรรมด้วย อีกทั้งยังดำรงตนเป็นตัวอย่างด้านความประพฤติ ดีงามของสังคม ฉะนั้น เราชาวพุทธควรทำบุญใส่บาตร เพื่อเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองที่จะต้องนำไป ดุจเสบียงเดินทาง  เบื้องต้นและที่สุด และบุญที่สั่งสมไว้นี้ จะช่วยเกื้อกูลให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้               

                

ข้อ ๔  ทำทาน  เราจะ ให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทน เมื่อเราให้ทาน แม้จะไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนก็ตาม แต่ก็จะมีบุญเกิดขึ้น และบุญนั้นจะช่วยออกแบบชีวิตของเราให้สมบูรณ์พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ  คิดว่าจะ  ให้เงิน หรือ อาหารแก่ขอทาน หรือคนที่เดีอดร้อน เท่าที่จะช่วยได้  ปล่อยสัตว์ เช่นปลา นก  กบ หอย เต่า ฯลฯ ให้อาหารสัตว์ เช่น กระต่าย ปลา  สุนัข แมว  นก  ไก่  เป็ด ฯลฯ

              

ข้อ ๕ ช่วยเหลือสังคม  ด้วยการช่วยอบรมสั่งสอนนักเรียน  ด้านวิชาการ  อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเสียสละ การให้มากกว่าการรับอย่างเดียว เพื่อพัฒนาจิตใจในการช่วยเหลือผู้อื่น มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตสำนึกเป็นสาธารณะต่อไปในอนาคต  เช่น ช่วย  ลดภาวะโลกร้อนด้วยการไม่ทิ้งขยะ ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ช่วยงานบุญทุกอย่างด้วยแรงกายแรงทรัพย์ เช่นช่วยงานฝึกสอนนักเรียนทำกระทงเพื่อจำหน่าย นำเงินมาบำรุงการศึกษาของนักเรียนฯลฯ

              

ข้อ ๖  ประหยัด   เช่น ประหยัดเงิน ประหยัดน้ำ ประหยัดน้ำมัน ประหยัดเวลา ประหยัดแรง การระวังการใช้จ่ายไม่ให้เกินฐานะ เกินรายได้ของตน   ถ้าเราอยู่อย่างประหยัด เงินเดือนน้อยก็พออยู่กันได้ไม่ขัดสน การประหยัดทำให้ชีวิตเป็นสุขเพราะไม่ต้องพะวงกับการเป็นหนี้ เป็นสิน เราต้องมี บัญชีการใช้จ่าย  ว่าเดือนหนึ่งใช้จ่ายอะไรบ้าง ควรใช้แต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้น  หากใช้จ่ายเกินจำเป็นตามใจอยาก  ก็จะเกิดทุกข์ในภายหลัง 

              

 ข้อที่ ๗  ปลูกต้นไม้  เป็นงานอดิเรกที่ชอบมากๆ  เราได้ประโยชน์ หลายอย่าง  คือ ได้ออกกำลังกาย  ได้ผลไม้ทาน  ได้พักผ่อนสมอง คลายความตรึงเครียด  ได้ความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้  ได้ปรับปรุงบำรุงดินใส่ปุ๋ยให้ดินดี ได้ประหยัดเงินไม่ต้องซื้อกล้วยทาน 

                 

 ข้อที่ ๘ ฝึกระงับความโกรธ เผลอตัวโกรธบ่อยๆเมื่อเห็นคนอื่นแสดงอาการโกรธใส่เรา แต่ก็พยายามไม่โกรธตอบคิดว่าอีกไม่ถึงร้อยปีก็ตายแล้วจะโกรธไปใย ปล่อยให้เขาระบายความเครียดไปตามใจ    คิดไว้ในใจว่า   "อภัย"  แล้วเราจะรู้ว่าการให้อภัย นอกจากจะเป็น การให้โอกาสคนอื่นแล้ว ยังทำให้เราสบายใจขึ้นได้อีกด้วย ลองให้อภัยคนอื่นดูซิคะ แล้วจะรู้ว่าชีวิตเราดีขึ้นขนาดไหน  เราก็จะมีความสุขทุกวัน  

                    

  ข้อที่ ๙  ศึกษาธรรมะ ก็เพื่อให้รู้ ว่าธรรมะอยู่ที่ไหน

 ธรรมะอยู่ที่ร่างกายของคนเรา ชีวิตของคนเราเติบโตขึ้นมาจากเด็ก เป็นหนุ่มเป็นสาว จากหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่ จากผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนชราแล้วก็ตาย นี่เรียกว่าวิวัฒนาการของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ๆ ของชีวิตหมุนเวียนไป คนเราต้องการ ๓ อย่างคือ
  ๑. ความต้องการทาง ร่างกาย 
  ๒. ความต้องการทาง สังคม
  ๓. ความต้องการทาง จิตใจ
  ธรรมะเท่านั้น ที่จะเป็นเหตุสนับสนุน ให้ความต้องการของคนเป็นไป ตามความเหมาะสม    เราเรียนธรรมะทำไม เราเรียนธรรมะเพื่อให้รู้จักตนเองเมื่อรู้จักตนเองแล้วย่อม ปรับตัวดำรงชีวิตให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข
   

                      

  ข้อที่ ๑๐ ฝึกเขียนบันทึก  ข้อสุดท้ายนี้ก็ทำเพราะใจอยากจะทำเพื่อบันทึกเรื่องราวของตัวเองไว้ อ่าน  เมื่อยามว่างทำให้จิตใจผ่อนคลายและมีความสุข

 - การเขียนบันทึกเหตุการณ์ เป็นการเขียนเรื่องราวที่ได้พบเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อ     เป็นการบันทึกความรู้ เตือนความจำ บรรยาย  ความรู้สึก หรือแสดงข้อคิดเห็นที่ดี

 -  การเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน เป็นการเขียนเรื่องราว ส่วนตัวหรือเหตุการณ์ที่     เกิดขึ้นหรือที่พบเห็นจากการเดินทาง เพื่อ เตือนความจำ บันทึกความรู้ ความรู้สึก และข้อคิดเห็นที่ดีมีประโยชน์

             "New  year  New  you"    สิบข้อ ก็ คงจะมากเกินพอแล้ว 

             ที่จะทำให้ชีวิตของเรา  Happy  Ba , Happy 8 ค่ะ

             ขอบคุณที่เข้ามาอ่านค่ะ  Happy  Ba , Happy  8  ทุกๆท่าน นะคะ                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (40)

เขียนเมื่อ 

การดู  ดูบ้านเมือง  ดูที่ความสะอาด ประชาชาติดูที่ความสามัคคี คนดีดูที่การงาน  ลูกหลานดูที่ความเคารพ  หญิงดูที่ความอาย ชายดูที่ความกล้าหาญ พระดูที่การปฏิบัติ คฤหัสถ์ดูที่ความขยัน

เขียนเมื่อ 

เป็นการปฏิบัติที่สุดยอดจริงๆนะคะพี่ครูทิพย์ ขอชื่นชมค่ะ จึงHappy Ba  จริงๆนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ Ico48  Krutoom     ครูตูม คงจะสบายดีนะคะ   อากาศคงจะหนาวแล้วใช่ไหมคะ  

ดูแลสุขภาพด้วยนะค     ขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ  

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ   อนุ

หวังว่าท่านคงจะสบายดีนะคะ

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ สดชื่น  เบิกบาน ยามเช้าจ้าา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ Ico48 มะเดื่อ   ว๊าว ดีใจจังค่ะภาพดอกบัวสวยมากๆ  ขอเก็บเอาไว้ชื่นชมนะคะ

ขอให้คุณมะเดื่อมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดไปค่ะ

เขียนเมื่อ 

เขียนบันทึก-...

ใช่ครับ  เป็นหนึ่งในข้อที่ผมไม่ลังเล  อย่างน้อยก็เป็นจดหมายเหตุชีวิตของเราเอง
เขียนให้คนที่รัก ได้อ่าน ---

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ Ico48 แผ่นดิน  หวังว่าท่านอาจารย์คงจะสบายดีนะคะ   ขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ

ใช่ค่ะอาจารย์  กำลังใจที่ดีที่สุดของเราก็คือคนที่เรารัก   ทุกวันนี้เราจะทำอะไร  อะไร  ให้คนที่เรารักก่อนอื่น ต่อจากนั้นก็เพื่อสังคมส่วนรวม  เพราะเมื่อเราเจ็บป่วย หรือแก่ชราลง เราหวังให้คนที่เรารักดูแลเรา ก่อนจากโลกนี้ไปค่ะ

 ใครทำได้ทั้ง 10 ข้อก็เลิศครับ  สำหรับผมแค่การออกกำลังกาย ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามีประโยชน์มาก ก็ยังไม่ค่อยได้ทำเลย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ Ico48 เอกชัย กศน ผักไห่    หวังว่าท่านอาจารย์คงจะสบายดีนะคะ

ขอบคุณที่มาส่งดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ     ที่เราตั้งใจไว้ก็จะพยายามทำให้ได้ค่ะ

อย่างเช่น การออกำลังกาย  เราก็เดินไปเดินมา   ทำงานไปด้วย ก็ได้ออกำลังกายแล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

ปี ๒๕๕๖ขอเป็นแนวร่วมกิจกรรมนี้กับคุณครูด้วยคนนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

บันทึกที่เยี่ยมมากคะ   ตอนนี้กำลังฝึกข้อ 8 อยู่คะ เริ่มจะทำได้บ้างแล้วคะ ฝึกที่จะไม่โกรธ


ขอบคุณบันทึกดีๆที่นำมาแบ่งปันกัน และส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๖ ค่ะ

  ภาพจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCB  

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน Ico48  ตะวันดิน     หวังว่าท่านคงจะสบายดีนะคะ  ขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน Ico48  ประกาย  หวังว่าท่านคงจะสบายดีนะคะ  ขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านIco48 นงนาท  สนธิสุวรรณ   หวังว่าอาจารย์คงจะสบายดีนะคะ  ขอบคุณที่ส่งความสุขมาให้ค่ะ

เขียนเมื่อ 


ทำบุญ ส่งท้ายปีเก่า 2555  ต้อนรับปี 2556  ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ดีใจด้วยนะคะ .... ได้ทำในสิ่งดีดี ที่ใจปรารถนา .... มีรอยยิ้ม ...ได้กราพระ ได้ปล่อยปลา ปล่อยนกนะคะ 

เขียนเมื่อ 

สวัสดี ปีใหม่ค่ะ  คุณหมอเปิ้ล ขออวยพรให้คุณหมอมีความสุขมากๆ ค่ะ

Large_picture708998

สวัสดีปีใหม่นะครับครูทิพย์ครับ

 

  •  สุขสันต์สุขศรีปีใหม่ 2556 ตลอดปีและตลอดไปครับ
  • ปณิธิ ภูศรีเทศ
เขียนเมื่อ 

  • สวัสดีปีใหม่ 2556 ครับคุณครูทิพย์
  • ปีใหม่นี้ ขอให้คุณครูและครอบครัว. พบแต่ความสุข ความสมหวังตลอดปีและตลอดไปครับ

เขียนเมื่อ 

สุข..สงบเย็น เป็นประโยชน์

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ครับ คุณครู

เขียนเมื่อ 

ส.ค.ส.๒๕๕๖...


เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านIco48 แสงแห่งความดี    ขอบคุณค่ะที่มาอวยพรปีใหม่  

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน Ico48ปณิธิ  ภูศรีเทศ  ขอบคุณค่ะที่มาอวยพรปีใหม่

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน Ico48  สามสัก  ขอบคุณค่ะที่มาอวยพรปีใหม่ 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน Ico48  อ.นุ  ขอบคุณค่ะที่มาอวยพรปีใหม่

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน วอญ่า-ผู้เฒ่า  ขอบคุณค่ะที่มาอวยพรปีใหม่

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณครูทิพย์


เขียนเมื่อ 


Happy New Year  2013

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 

จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสุขด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ 

คิดหวังสิ่งใดขอให้และสมปรารถนาทุกประการ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

ขออวยพรให้ครูทิพย์มีความสุขความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เบิกบานกายใจ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะครับ

 สวัสดีปีใหม่ 2556 ค่ะคุณครูทิพย์  http://www.gotoknow.org/posts/514705


เขียนเมื่อ 

ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ 

ขอให้นางฟ้าคุ้มครองให้ปลอดภัย และเพิ่มพรให้อีก 100 ข้อตามที่ใจปราถนานะคะ

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีปีใหม่ค่ะครูทิพย์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ นะครับ

ขอให้เต็มไปด้วยสิ่งอันดีงาม
มีพลังที่จะสร้างสรรค์ชีวิต และสังคม สืบไป นะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ครับ
สุขสมหวัง
และเต็มไปด้วยไฟชีวิต นะครับ

เขียนเมื่อ 


ขอขอบคุณ ท่าน Ico48  Ico48  Ico48  Ico48  Ico48  Ico48  Ico48  ที่มาอวยพรปีใหม่ให้

ขอให้ ทุกท่าน จงพบกับความสุขสมหวังตามที่ใจท่านปรารถนา  ตลอดนิรันดร์กาล ค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ค่ะ


เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ   Krutoom    รูปภาพสวยมากค่ะ 

ขอบคุณที่มาเยี่ยม  หวังว่าท่านคงจะสบายดีนะคะ

ขอให้ท่านพบกับสุขสวัสดีค่ะ