ประกาย~natachoei ที่~natadee
นาง ประกาย ประกาย~natachoei ที่~natadee พิทักษ์

ประกาย~natachoei ที่~natadee


พยาบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Username
kai_jazz
สมาชิกเลขที่
17529
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

 

           

รายละเอียดประวัติการทำงาน

ปฏิบัติงานในหน้าที่พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อและโรคติดต่อ

     1.  ปฏิบัติงานหลัก งานระบาดวิทยาโรคติดต่อ ทั้งด้านการป้องกัน    ควบคุมโรคติดต่อ ในโรงพยาบาลและชุมชนร่วมกับ PCU เป็นผู้สอบสวนหลักคนที่ 1 ของทีม SRRT โรงพยาบาลศรีนครินทร์   เลขาทีม SRRT

     2.  ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยรับผิดชอบดูแลในหอผู้ป่วยที่สังกัด แผนกการพยาบาลอายุกรรม 4 ก 4 ข 4 ค 

     3.  เป็นวิทยากรทั้งด้านการพยาบาลป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

     4.  เป็นวิทยากรเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงพยาบาลและชุมชน

     5.  เป็นนักวิจัยหน้าใหม่  ศึกษาในเรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล,การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมเชื้อดื้อยา MRSA ในโรงพยาบาล,การเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1

ผลงานเด่น

  1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปี 2547-2548   ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทวาจา จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น ในการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบาดวิทยา เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12   ในปี 2549
  2. รายงานการสอบสวนโรคการระบาดโรคหัดในนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น       การควบคุมการระบาดโรคหัดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทวาจาโดย  จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น ในการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบาดวิทยา เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12  ในปี 2551 
  3. โครงการพัฒนาฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
  4. โครงการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัตป้องกันเชื้อดื้อยา
  5. โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
  6. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โลกออนไลน์  Gotokow.org  มีประโยชน์อย่างไร ในเวที HA Forum ครั้งที่ 10 เมืองทองธานี กับทีมอาจารย์ ดร.ขจิต และครูโย่งหน้าตาดี

                         

                      

           งานที่รับผิดชอบล่าสุดได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรักษาการในตำแหน่งหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ             

            ภาระงานเพิ่มขึ้นในด้านระบาดวิทยา การงาน ป้องกันควบคุมโรค เน้นในเรื่องป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชน สร้างเสริมสุขภาพ  เป้าหมายคือทำงานเชิงรุกมากกว่าตั้งรับในโรงพยาบาล ด้วยการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

           ภาระงานเพิ่มอีกงานก็คือการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ เป็นเรื่องใหม่ที่กำลังศึกษา รวมทั้งเรื่องการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เป็นศูนย์กลางข้อมูล ระบบการรายงานโรค  โดยเครือข่าย อาศัยความร่วมมือร่วมกันของหน่วยงานหลายหน่วยงานในโรงพยาบาล ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ทำงานในรูปของเครือข่ายเฝ้าระวังโรค SRRT

               100_5532-crop-crop

                        Cop4

 

         

           

                 ถ่ายภาพกับทีมงานเจ้าหน้าที่งานเวชกรรมสังคมและหลาน ๆ 100_6780-crop

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท